Livsgledehjem i landet i eventyret

Livsgledehjem i landet i eventyret

Fosnes alders- og sykehjem er et lite sykehjem som ligger på øya Jøa, midt i Olav Duuns rike nord i Trøndelag. Både ansatte og beboere tok varmt i mot sertifisørene våre da de skulle sertifiseres som Livsgledehjem den 19. oktober.

Sykehjemmet besto sertifiseringen med glans. Sertifisørene opplevde det som et intimt og varmt hjem, og mente at det har blitt gjort et imponerende stykke arbeid i tiden siden oppstart i 2017. Selv beskrev livsgledegruppa at sertifiseringsprosessen har vært en spennende reise, med både opp- og nedoverbakker. Livsgledekonsulent Liv Nilsen forteller at det har vært interessant og lærerikt å være prosessveileder. Også hun er meget imponert over den gode jobben som gjøres av ansatte ved sykehjemmet.

Jane Tingstad, som er leder for pleie og omsorg i kommunen, forklarte entusiastisk om nye oppdagelser de har gjort gjennom sertifiseringsarbeidet. – Vi er et lite lokalsamfunn, hvor alle tror de kjenner alle. Alt det nye vi har lært om beboerne gjennom livshistoriekartleggingen har virkelig vært en overraskelse!

 

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

Jane Tingstad mottar sertifikatet som beviser at Fosnes alders- og sykehjem er et Livsgledehjem

 

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås

Livsgledekonsulent Liv Nilsen og sertifisør Annbjørg Lyngås

Dobbel glede i Lillesand

Dobbel glede i Lillesand

Hele livsgledegruppen på Høgvågheimen BOA med partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Livsgledegruppa på Høgvågheimen BOA fikk partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Denne uken fikk Lillesand to nye Livsgledehjem, da både Høvågheimen og Lillesand bo- og aktivitetssenter ble sertifiserte Livsgledehjem.

I strålende høstsol ble sertifisørene møtt av ledere og livsgledegruppene, som var tydelig stolte over livsgledearbeidet som er lagt ned det siste året, samtidig som de var spente på om de kom gjennom nåløyet. Begge sykehjemmene hadde fra tidligere et høyt aktivitetsnivå, og samarbeidet godt med nærmiljøet. I året siden kickoff har de satt dette mer i system, og jobbet målrettet for å få en mer personsentrert hverdag. Livsgledegruppene skryter av bidraget fra vaktmester, vaskeri, rengjøringspersonale, kjøkkenet og livsgledekonsulent for uvurderlig hjelp for å lykkes i livsgledearbeidet.

Det som spesielt imponerte på Høvågheimen BOA, var nattevaktene sitt engasjement i livsgledearbeidet, og hvordan de utøver personsentrert omsorg om natten. I egenevalueringen før sertifisering skrev en at «Vi nattevakter […] vet mer om hva som skal til for å roe og trygge på natt, fordi vi blir bedre kjent gjennom skjemaet (livshistoriekartleggingen, red.anm.). Derfor har vi mer kunnskaper om hver pasient, og kan bruke andre metoder enn før.»
 
På Lillesand BOA ligger det an til mye moro for både beboere og ansatte, da enhetsleder ikke går av veien for å finne på sprell. Uvanlige antrekk og overraskende opptredener inspirerer ansatte til å gi litt ekstra i hverdagen. «Det er større grad av brukermedvirkning enn før, og fokus på hva beboer selv ønsker å bruke tid på. Vi benytter ansattes evner og talenter på en annen måte enn tidligere», sier en ansatt på Lillesand BOA.
 
Vi ønsker å gratulere Høvågheimen BOA og Lillesand BOA med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.
Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering!

Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering

Masteroppgave om frivillighet og Livsgledehjem

Masteroppgave om frivillighet og Livsgledehjem

Masteroppgave: Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? En kvalitativ studie av Mona S. JohannessenHva motiverer til frivillig innsats på livsgledehjem?

For å rekruttere og følge opp frivillige på en god måte, er det viktig å forstå hva som motiverer til frivillig innsats. Som en del av en mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre leverte Mona Stenhaug Johannessen i vår oppgaven Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem: en kvalitativ studie. Johannessen intervjuet elleve frivillige for å få innsikt i hva som motiverte dem til å gjøre en innsats for beboere på livsgledehjem, og deler hovedfunnene i tre kategorier: livsglede for frivillige, kompetanse og å bli sett og fulgt opp. Her oppsummerer vi kort funnene Johannessen gjorde.

Livsglede for den frivillige

Å gjøre en forskjell for beboerne var den største motivasjonsfaktoren for de frivillige. Flere av dem opplevde at eldre som hadde mistet språket plutselig kunne synge med når de spilte av musikk som den eldre kjente fra sine yngre dager. Dette var svært rørende og til stor glede. Det var også viktig å få mulighet til å bli bedre kjent med interessene til de eldre og hva de hadde gjort tidligere i livet, hva de likte å gjøre nå og hvilke historier de kunne fortelle.

Det å være i et sosialt fellesskap sammen med andre frivillige var også en motiverende faktor. De satte pris på å ha noen å dele erfaringer og tanker med, og likte godt fellesskapet som oppstod de frivillige i mellom.

Kompetanse

Det var også viktig at de frivillige fikk bruke egne ressurser og egen kompetanse. Noen påpekte at det var viktig å kartlegge den frivilliges kompetanse og ressurser for å vite hva den frivillige kunne bidra med. Der det var lagt rette til for at de frivilliges ressurser ble utnyttet, genererte det til økt trivsel og motivasjon hos de frivillige. Samtidig var det flere som også gjerne ville lære noe nytt og bli utfordret. Flere så behov for å øke sin kompetanse innen eldreomsorg, og hadde derfor deltatt på kurs om førstehjelp, demens og hjerneslag. Dette trygget dem i rollen som frivillige, og mange av dem kunne tenke seg å lære mer gjennom slike kurs.

Å bli sett og fulgt opp

Hvordan de frivillige ble fulgt opp hadde også stor betydning for motivasjonen. De hadde behov for å bli sett, både av frivilligkoordinatoren og andre ansatte på livsgledehjemmet. En liten kommentar kunne være alt som skulle til; ”så  hyggelig å se deg” var ofte nok til at den frivillige følte seg sett. De frivillige hadde stor tillit til frivilligkoordinatoren, og mente at kontakten med henne var viktig for dem. Mange påpekte samtidig at det å bli avvist var svært demotiverende. Å ikke bli sett og fulgt opp av ledelsen kunne gjøre at de frivillige ble i tvil om de mestret oppgavene sine godt nok, og om det egentlig var behov for dem på livsgledehjemmet.

Ikke minst understreket de frivillige viktigheten av god rolleavklaring, slik at de visste hva de skulle gjøre når de kom på besøk. De påpekte at de hadde mange forskjellige typer oppgaver på livsgledehjemmet, og at en tydelig avklaring på forhånd var positivt både for frivillige, beboere og ansatte.

Johannesens masteroppgave gir oss innsikt i noen vesentlige motivasjonsfaktorer. I disse dager gjennomfører dessuten Livsglede for Eldre en erfaringskartlegging blant frivillige ved livsgledehjem. Johannesens masteroppgave og vår egen kartlegging gir oss innsikt som vil bidra til at vi kan legge enda bedre til rette for frivillighet i eldreomsorgen.

– Nå har jeg lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

– Nå har jeg lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

Høgskulen på Vestlandet campus Stord har fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid i høst. Som en del av dette, ble Kari Sofie Iversen fra Livsglede for Eldre invitert til å ha et dagsseminar for sykepleiestudenter og kommunalt ansatte 4. oktober. På programmet sto blant annet gruppearbeid med «speeddating» med lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterkvalitetsforskriften, verdighetsgarantien og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Kari Sofie Iversen, som har bakgrunn som sykepleier, helsesøster og helsefaglærer, og er hjernen bak vår livsgledepedagogikk for videregående skole, fortalte de rundt 70 studentene om hvordan ivaretakelse av psykososiale behov til eldre i institusjon er forankret i lovverket. Med stor entusiasme og en god dose humor fortalte Kari entusiastisk om hvordan Livsgledehjem er en god og effektiv metode for å sikre at dette gjøres i praksis på sykehjem og i omsorgsboliger, uavhengig av hvem som er på jobb. – Livsgledehjem er et suverent verktøy for en leder som ønsker å lede sykehjemmet faglig forsvarlig, sa Iversen. Hun forklarte også de åpenbare koblingene mellom forskriftene, livsgledesirkelen og sykepleieprosessen.

Den beste bekreftelsen på at seminaret hadde vært lærerikt fikk Kari Sofie av en student som stoppet i foajeen på vei hjem etter at seminaret var ferdig. Studenten forklarte at han aldri hadde overveid å jobbe på sykehjem etter endt utdannelse – før i dag:

– Tusen takk for en kjempespennende seminardag! Jeg har alltid tenkt at jeg skal jobbe på sykehus når jeg blir ferdig sykepleier. Men etter i dag har jeg har fått et helt annet inntrykk av det å jobbe på sykehjem. Faktisk har jeg nå lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

Også lærerne Bente Kvilhaugsvik, Anita Moen Hakestad og Astrid Solheim var inspirerte etter endt seminar, og hadde mange ideer om ulike livsgledetiltak de kunne innføre som faste elementer i utdanningen. Til stede var også flere interesserte ansatte fra kommunehelsetjenesten i Stord og Tysnes.

Vi takker for tilliten, og håper både ansatte og studenter har fått ny giv til å ha enda mer fokus på folkehelse og livsglede i tiden framover!

 

Hvem er du når du er 87, spurte Kari Sofie Iversen, rådgiver i livsgledepedagogikk

Velkommen, Nord-Aurdal!

Velkommen, Nord-Aurdal!

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Knebøy og trim med livsgledekonsulent i Vestre Slidre, Jan Tore Vik.

Denne uka arrangerte vi to kickoff-dager for ansatte ved to sykehjem og to omsorgsboliger i Nord-Aurdal, som nå går i gang med arbeidet som skal gjøre dem til sertifiserte livsgledehjem.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Pål Andreassen, som blant annet fortalte om hvor godt Lvisgledehjem er forankret i på rådmannsnivå. – Forankringen går lenger enn at vi bare legger det inn i noen planer og lar det være med det. Dette mener vi faktisk. Nå skal vi jobbe strukturert sammen for å drive med personsentrert mellommenneskelighet, sa Andreassen entusiastisk. Han avsluttet med en oppfordring til alle ansatte: – Det dere skal nå, er å delta med all deres galskap med pomp og prakt – for dét er livsglede!

Etterpå presenterte livsgledekonsulent i Nord-Aurdal, Caroline Walser Brandsdal, seg for de ansatte, og leste blant annet et inspirerende dikt som bestefaren hennes hadde skrevet. Veileder Anne Grasbakken fra Livsglede for Eldre, som er hovedansvarlig for å lose Nord-Aurdal gjennom sertifiseringsprosessen, fortalte om hva arbeidet går ut på. – Det handler om å skape et system som er tilpasset nettopp dere. Vi har malene og rammene, en det er opp til dere å fylle dem med innhold som egner seg best for dere.

I tillegg kom sykepleier Wenche Bendiksen fra nabokommunen Vestre Slidre for å si noe om sine erfaringer med Livsgledehjem. Vestre Slidre sjukeheim er stolte av å være det første livsgledehjemmet i Oppland, og Bendiksen delte mange gode historier. Blant annet har de innført det de kaller dagens gledesspreder. Vedkommende har ansvar for å ta imot frivillige og andre eksterne som kommer på besøk, og skal påse at livsgledetiltakene gjennomføres den dagen. Ordningen går på omgang blant primærkontaktene. Jan Tore Vik, som i tillegg til å være livsgledekonsulent i Vestre Slidre er fysioterapeut, fikk alle med på å ta en serie knebøy, og påpekte at nettopp fysisk aktivitet er den beste medisinen vi har. Hans beste råd for å lykkes med personsentrert omsorg var å sette seg selv i pasientens ståsted: – Speil deg selv! Hva ville du blitt møtt med hvis du selv var pasient?

Kjøkkensjef Liv Johanne Kjonerud deltok også på kickoff, og kjøkkenet bød på en nydelig kjøttsuppe med nybakt brød til. Ikke minst fikk vi servert lekker marsipankake. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid med nærmiljøkartlegging og utarbeiding av individuell livsgledekalender.

Virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim rundet av med å si at dette er noe hun virkelig brenner for, og kom med noen velvalgte ord om det videre arbeidet. – Vi skal være romslige, rause og inkluderende. Ikke minst skal vi applaudere hverandre!

Livsgledebarnehagene har talt: bli livsgledebarnehage!

Livsgledebarnehagene har talt: bli livsgledebarnehage!

For å lære mer om livsgledebarnehagenes besøk på institusjoner, sendte vi ut en spørreundersøkelse før sommeren. Tilbakemeldingene er entydig positive; barnehagene anbefaler andre å bli livsgledebarnehager! Her kan du lese litt om aktiviteter, barnas reaksjoner, hvordan besøkene organiseres og hvordan samarbeidet med sykehjem og omsorgsboliger foregår.

Organisering av besøk

De fleste livsgledebarnehagene besøker sine eldre en gang i måneden eller oftere. De har avtaler med sykehjem eller lignende institusjon som ligger i umiddelbar nærhet; de aller fleste går når de skal på besøk. Nesten halvparten av barnehagene har med seg grupper på ti barn, mens øvrige stort sett har fem eller femten barn med på besøk. Varigheten på besøket varierer, men de fleste barnehagene er på institusjonen i mellom 30 og 90 minutter.

Livsgledebarnehager tar musikken med seg

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at 95% av barnehagene synger og spiller musikk når de er på besøk, til glede for både små og store. Veldig mange spiller også spill og/eller spiser matpakken sin sammen med de eldre. Andre populære aktiviteter er å lese eventyr, tegne, male og lage pynt til jul eller påske.

Barna blir nysgjerrige

De aller fleste barna synes det er både gøy og spennende å bli kjent med de eldre. Noen er litt skeptiske i starten, men etter noen besøk blir de tryggere. Det er tydelig at besøkene vekker nysgjerrighet hos barna, og nesten alle livsgledebarnehagene opplever at barna snakker om de eldre og besøket i etterkant.

Gjensidig vilje gir godt samarbeid

Livsgledebarnehagene melder om svært godt samarbeid med institusjonene. 98% av barnehagene svarer at det var enkelt å finne et sykehjem eller en omsorgsbolig å inngå besøksavtale med, og at samarbeidet er godt. Om barnehagene føler seg velkommen? 99% svarer ja! Institusjonene er flinke til å sørge for at både barn og eldre trives, og det er enkelt for livsgledebarnehagene å avtale tidspunkt for besøk.

Sist, men ikke minst: hvor mange av barnehagene anbefaler andre å bli en livsgledebarnehage? Svaret er 100%!

 

Ladesletta barnehage: Løpe i gangen

Livsgledebarnehager bidrar til inkluderende nærmiljøer

Livsgledebarnehager bidrar til inkluderende nærmiljøer

Over 300 barnehager er nå registrert som Livsgledebarnehager og vi ønsker flere velkommen! Nysgjerrig? Her er en kort stemningsrapport fra tre barnehager som vi besøkte i juni.

Tur og generasjonsmøter

4-åringene som ikke er førskolebarn er glade for rollen som livsgledebarn med gul t-skjorte, opplyste Gulldalen barnehage i Oslo. Og de stilleste barna blomstrer når vi er på dagsenteret, forteller de. Barnehagen slår to fluer i ett smekk i livsgledearbeidet: tur og generasjonsmøte. Turen på 30 minutter til dagsenteret gir mulighet til samtale om mangfoldet blant oss mennesker, om hvorfor eldre trenger stokk og livsfasene.

I Lilja barnehage i Bærum går en gruppe 2-åringer og en gruppe 3-åringer på sykehjemsbesøk. De føler seg betydningsfulle på oppdrag med gule t-skjorter. Eldre og barn sitter ved bordet og maler, former plastilina osv. Det blir ikke samme ro når de små gjør dette i barnehagen, opplyste barnehagen. Besøkene lærer barna om menneskeverd, forteller barnehagen. Dette er viktig i en kommune med stort fokus på mobbing blant barn og unge.

Positive foreldre

Grefsentunet barnehage i Oslo har med grupper med 2-åringer, 3-åringer og 4-åringer. Barnehagen synes det er enklere å trille yngre barn til sykehjemmet enn å gå med eldre barn. De forteller også at yngre barn ofte er mindre sjenerte i generasjonsmøtene. Barnehagen synes det ville vært fint med besøk av beboere fra sykehjemmet i barnehagen også! Styreren i barnehagen møter øvrige virksomhetsledere i bydelen hver 6. uke. Dette gjør samarbeid mellom barnehagen og sykehjem enklere.

Barnehagene opplyser også at foreldrene er svært positive til sykehjemsbesøkene. To barnehager opplyste at barnehagens popularitet i nærmiljøet har økt etter at de ble Livsgledebarnehage. Livsgledebarnehage er med andre ord en vinn-vinn-vinn: for barn, eldre, foreldre.

Les mer og registrer dere som Livsgledebarnehage her: https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/barnehage/

Hurra for 300 livsgledebarnehager!

Hurra for 300 livsgledebarnehager!

Beboer ved Livsgledehjemmet Ladesletta HVS og Jakob fra Ladestien barnehage får stor glede av å spille memory sammen.

Nylig registrerte barnehage nummer 300 seg som livsgledebarnehage. Barnehage nr. 300 heter Leabøen barnehage og holder til i Saudasjøen i Rogaland. Barnehagepakken er nå sendt avgårde og de kan sette i gang med livsgledearbeid med å besøke eldre i sitt nærmiljø. Så langt i år har hele 40 barnehager registrert seg og nå er det altså over 300 livsgledebarnehager i Norge. Vi er så glade for å ha alle sammen med i vår landsomfattende livsgledebevegelse!

 

Forankret i rammeplanen

En livsgledebarnehage besøker og har kontakt med eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten, som det frivillige bidraget har for alle involverte. I alt vi gjør er vi opptatt av samspillet mellom gammel og ung. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet. Da gir vi eldre muligheten til å være en ressurs for barn og unge. Besøkene hos de eldre i deres nærmiljø kan forankres i barnehagens rammeplan.

Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personalet i barnehagen. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet.
Rammeplan for barnehager

 

Møtene mellom generasjonene gir stor glede for både liten og for stor.

Det er tydelig av bildene og av måten han forteller om besøkene på selv, at han koser seg der! Vi ser også at dette er et opplegg som gir glede både for de eldre og for barna som er med. Pappaen til Jakob, Ladestien barnehage

 

Ønsker du at din barnehage skal bli en livsgledebarnehage?
Barnehagene som registrerer seg som livsgledebarnehage får tilsendt en barnehagepakke. Pakken inneholder en brosjyre med tips til arbeidet, samt gule t-skjorter (uniform) og en gul trillekoffert til besøkene. Når barna og barnehageansatte har på seg de gule t-skjortene sine hver gang på besøk blir barna og besøkene lett å relatere til for beboere på sykehjem. Mange kommenterer at det er så hyggelig når de ”gule gledessprederne” er på besøk! I trillekofferten kan man ha nistepakkene til barna, tegnesaker eller andre leker til aktiviteter på sykehjemmet.

–>REGISTRER DIN BARNEHAGE

 

Barnehagepakken støttes av:

 

 

 

 

 

Møt oss på torvet i Arendal

Møt oss på torvet i Arendal

Arendalsuka er et årlig arrangement hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Livsglede for Eldre har i år fått låne stand-plass hos Frivillighet Norge sammen med Motitech tirsdag mellom kl 13-17.

Skal du på Arendalsuka? Kom og møt oss og Motitech på standen på torvet! Snakk med oss om livsgledearbeid, ta en virtuell sykkeltur og treff en frivillig sykkelvenn fra et Livsgledehjem.

 

 

 

 

Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Halsen Sykeheim startet offisielt prosessen mot å bli et livsgledehjem med kickoff for alle ansatte 13.06.18. Ordfører Ivar Vigdenes ønsket velkommen, og sa at kommunen ønsker best mulig pleie og omsorg til sine innbyggere innenfor gitte rammer.

Karin Knutsen, som er ansatt som livsgledekonsulent i Stjørdal, presenterte seg selv og sin rolle som prosessveileder i arbeidet som ligger foran dem. Deltagerne på kickoffen fikk også høre fra leder, hovedlivsgledeansvarlig og aktivitør fra Ørland sykehjem, som fortalte om hvordan prosessen mot å bli og forbli et livsgledehjem har vært for dem.

Etter lunsj var det duket for gruppearbeider for ansatte på Halsen sykehjem, noe de deltok på med liv og lyst.

 

LFE ønsker Stjørdal kommune og Halsen sykehjem lykke til i prosessen mot å bli et livsgledehjem.

Leder og livsgledeansvarlige fra Ørland sykehjem

En gladnyhet for livsgledebarnehager

En gladnyhet for livsgledebarnehager

Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen DNB vil støtte livsgledebarnehager i ytterligere 3 år. Livsgledebarnehagene skaper livsglede ved å besøke eldre i sitt nærmiljø jevnlig. De skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter og jevnlige generasjonsmøter. Når man registrerer seg som livsgledebarnehage på våre nettsider får man tilsendt barnehagepakken. Den består av gule t-skjorter, en gul trillekoffert/sekk, brosjyre og en plakat. Per dags dato har 299 barnehager registrert seg som livsgledebarnehager på livsgledeforeldre.no.

Livsglede for Eldre ønsker i større grad å videreutvikle tilbudet til barnehagene, og som ledd i dette har vi i disse tider ute en spørreundersøkelse hos alle våre livsgledebarnehager som kan gi oss gode tilbakemeldinger på hva som funker bra i konseptet og hva vi kan gjøre bedre.

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede for Eldre og Livsgledehjem i Stortingsmelding 15: Leve hele livet

Tidligere i mai la regjeringen fram sin nye eldrereform Leve hele livet gjennom Stortingsmelding 15. Som i Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg og Omsorg 2020 trekkes Livsglede for Eldre og Livsgledehjem nok en gang fram som leverandør av gode verktøy for kvalitetsarbeid og gledesspredning i eldreomsorgen.

Målene for reformarbeidet
Leve hele livet-reformen er en seier for alle oss som har stått på for at eldres psykososiale forhold må ivaretas på linje med medisinske og fysiske forhold, i eldreomsorgen! Tittelen er til forveksling lik Livsglede for Eldres motto: Lev livet livet ut! Målene for reformarbeidet: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sammenfaller også med flere av Livsglede for Eldre sine målsettinger. Leve hele livet-reformen inneholder tankegods med lang historie i Livsglede for Eldre, og løsninger som vi har mye erfaring med. Vi er da også nevnt både som en del av grunnlaget for reformen, og som eksempel blant løsningene på de utfordringene som er identifisert.

I den nye reformen står det blant annet at «Tiltaket [Livsgledehjem] skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer.»

I tillegg nevnes gode erfaringer fra livsgledehjemmet Sentrum sykehjem i Bodø, som blant annet forteller at de som del av livsgledesykehjemkonseptet arbeider systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag og tilrettelegge for samarbeid med skoler, barnehager og andre virksomheter og organisasjoner. Som følge har sykehjemmet og helse- og oppvekstfag ved Bodø videregående skole startet et samarbeid, og nå er tre klasser i helsearbeiderfag knyttet til hver sin avdeling ved sykehjemmet.

Hovedutfordringer som skal løses
Regjeringen har identifisert følgende hovedutfordringer som «Leve hele livet» skal løse:

– Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
– Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
-Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
-Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
-Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

For å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap skal det satses på 5 tiltak: gode øyeblikk, tro og liv, generasjonsmøter, samfunnskontakt og sambruk og samlokalisering.

Løsninger
Regjeringen presenterer 25 konkrete og utprøvde løsninger som kommunene oppfordres til å ta i bruk. Eldreministeren opplyste at det vil bli stilt midler til rådighet for kommuner som vil oppfylle intensjonen i reformen og bruke løsningene. Blant løsningene er aktiviteter og turer med ledsagere både i nærmiljøet og til utlandet, samarbeid mellom skole og sykehjem, livshistoriekartlegging og aktivitetsplan for den enkelte basert på dette. Dette innebærer muligheter for vårt arbeid på alle nivåer i organisasjonen.

Både Bodø vgs og over 150 andre videregående skoler bruker livsgledepedagogikk som opplæringsmetode innen helsefag. Metoden gir de unge praksisnær opplæring og eierskap til faget, og de eldre får mulighet for å være en ressurs for de unge. I tillegg er livsgledebarnehage og Livsglede for Eldres konsept til valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolen effektive verktøy for å skape gylne øyeblikk gjennom generasjonsmøter. På sikt håper vi det rekrutterer både til yrkesvalg og til frivilligheten. Slik blir det livsglede av!

Samarbeidsreform
Under lanseringen av reformen fokuserte statsministeren på at dette er en samarbeidsreform. Eldreministeren var opptatt av å skape varig endring, blant annet i form av løpende kvalitetsforbedring. Kulturministeren, med ansvar for frivillighetspolitikken, sa at reformen skal bidra til økt samarbeid mellom organisasjonene og kommunene, og flere frivillige i eldreomsorgen. Vi er utrolig glade for og stolte av at regjeringen trekker fram vårt arbeid som gode løsninger på framtidens omsorgsutfordringer, og håper med dette at enda flere vil være med å ta eldrebølgen med oss!

Ord er lite verdt hvis de ikke følges opp med handling. Regjeringens reform er lagt fram uten noen økonomisk tiltakspakke. Den skal finansieres over statsbudsjettet. Utviklingssentrene (USHT) og fylkesmennene vil sammen med KS, være sentrale. Det trengs økonomiske virkemidler i reformarbeidet. Skal reformen lykkes må disse innrettes slik at kommunene stimuleres til samarbeid med Livsglede for Eldre og andre organisasjoner med erfaring, tillit, metode og nettverk, i stedet for å «finne opp kruttet på nytt» selv.