Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Halsen Sykeheim startet offisielt prosessen mot å bli et livsgledehjem med kickoff for alle ansatte 13.06.18. Ordfører Ivar Vigdenes ønsket velkommen, og sa at kommunen ønsker best mulig pleie og omsorg til sine innbyggere innenfor gitte rammer.

Karin Knutsen, som er ansatt som livsgledekonsulent i Stjørdal, presenterte seg selv og sin rolle som prosessveileder i arbeidet som ligger foran dem. Deltagerne på kickoffen fikk også høre fra leder, hovedlivsgledeansvarlig og aktivitør fra Ørland sykehjem, som fortalte om hvordan prosessen mot å bli og forbli et livsgledehjem har vært for dem.

Etter lunsj var det duket for gruppearbeider for ansatte på Halsen sykehjem, noe de deltok på med liv og lyst.

 

LFE ønsker Stjørdal kommune og Halsen sykehjem lykke til i prosessen mot å bli et livsgledehjem.

Leder og livsgledeansvarlige fra Ørland sykehjem

En gladnyhet for livsgledebarnehager

En gladnyhet for livsgledebarnehager

Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen DNB vil støtte livsgledebarnehager i ytterligere 3 år. Livsgledebarnehagene skaper livsglede ved å besøke eldre i sitt nærmiljø jevnlig. De skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter og jevnlige generasjonsmøter. Når man registrerer seg som livsgledebarnehage på våre nettsider får man tilsendt barnehagepakken. Den består av gule t-skjorter, en gul trillekoffert/sekk, brosjyre og en plakat. Per dags dato har 299 barnehager registrert seg som livsgledebarnehager på livsgledeforeldre.no.

Livsglede for Eldre ønsker i større grad å videreutvikle tilbudet til barnehagene, og som ledd i dette har vi i disse tider ute en spørreundersøkelse hos alle våre livsgledebarnehager som kan gi oss gode tilbakemeldinger på hva som funker bra i konseptet og hva vi kan gjøre bedre.

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede for Eldre og Livsgledehjem i Stortingsmelding 15: Leve hele livet

Tidligere i mai la regjeringen fram sin nye eldrereform Leve hele livet gjennom Stortingsmelding 15. Som i Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg og Omsorg 2020 trekkes Livsglede for Eldre og Livsgledehjem nok en gang fram som leverandør av gode verktøy for kvalitetsarbeid og gledesspredning i eldreomsorgen.

Målene for reformarbeidet
Leve hele livet-reformen er en seier for alle oss som har stått på for at eldres psykososiale forhold må ivaretas på linje med medisinske og fysiske forhold, i eldreomsorgen! Tittelen er til forveksling lik Livsglede for Eldres motto: Lev livet livet ut! Målene for reformarbeidet: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sammenfaller også med flere av Livsglede for Eldre sine målsettinger. Leve hele livet-reformen inneholder tankegods med lang historie i Livsglede for Eldre, og løsninger som vi har mye erfaring med. Vi er da også nevnt både som en del av grunnlaget for reformen, og som eksempel blant løsningene på de utfordringene som er identifisert.

I den nye reformen står det blant annet at «Tiltaket [Livsgledehjem] skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer.»

I tillegg nevnes gode erfaringer fra livsgledehjemmet Sentrum sykehjem i Bodø, som blant annet forteller at de som del av livsgledesykehjemkonseptet arbeider systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag og tilrettelegge for samarbeid med skoler, barnehager og andre virksomheter og organisasjoner. Som følge har sykehjemmet og helse- og oppvekstfag ved Bodø videregående skole startet et samarbeid, og nå er tre klasser i helsearbeiderfag knyttet til hver sin avdeling ved sykehjemmet.

Hovedutfordringer som skal løses
Regjeringen har identifisert følgende hovedutfordringer som «Leve hele livet» skal løse:

– Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
– Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
-Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
-Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
-Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

For å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap skal det satses på 5 tiltak: gode øyeblikk, tro og liv, generasjonsmøter, samfunnskontakt og sambruk og samlokalisering.

Løsninger
Regjeringen presenterer 25 konkrete og utprøvde løsninger som kommunene oppfordres til å ta i bruk. Eldreministeren opplyste at det vil bli stilt midler til rådighet for kommuner som vil oppfylle intensjonen i reformen og bruke løsningene. Blant løsningene er aktiviteter og turer med ledsagere både i nærmiljøet og til utlandet, samarbeid mellom skole og sykehjem, livshistoriekartlegging og aktivitetsplan for den enkelte basert på dette. Dette innebærer muligheter for vårt arbeid på alle nivåer i organisasjonen.

Både Bodø vgs og over 150 andre videregående skoler bruker livsgledepedagogikk som opplæringsmetode innen helsefag. Metoden gir de unge praksisnær opplæring og eierskap til faget, og de eldre får mulighet for å være en ressurs for de unge. I tillegg er livsgledebarnehage og Livsglede for Eldres konsept til valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolen effektive verktøy for å skape gylne øyeblikk gjennom generasjonsmøter. På sikt håper vi det rekrutterer både til yrkesvalg og til frivilligheten. Slik blir det livsglede av!

Samarbeidsreform
Under lanseringen av reformen fokuserte statsministeren på at dette er en samarbeidsreform. Eldreministeren var opptatt av å skape varig endring, blant annet i form av løpende kvalitetsforbedring. Kulturministeren, med ansvar for frivillighetspolitikken, sa at reformen skal bidra til økt samarbeid mellom organisasjonene og kommunene, og flere frivillige i eldreomsorgen. Vi er utrolig glade for og stolte av at regjeringen trekker fram vårt arbeid som gode løsninger på framtidens omsorgsutfordringer, og håper med dette at enda flere vil være med å ta eldrebølgen med oss!

Ord er lite verdt hvis de ikke følges opp med handling. Regjeringens reform er lagt fram uten noen økonomisk tiltakspakke. Den skal finansieres over statsbudsjettet. Utviklingssentrene (USHT) og fylkesmennene vil sammen med KS, være sentrale. Det trengs økonomiske virkemidler i reformarbeidet. Skal reformen lykkes må disse innrettes slik at kommunene stimuleres til samarbeid med Livsglede for Eldre og andre organisasjoner med erfaring, tillit, metode og nettverk, i stedet for å «finne opp kruttet på nytt» selv.

 

– Denne dagen har vi gledet oss til!

– Denne dagen har vi gledet oss til!

3. mai åpnet enhetsleder Unn-Christin Melby kickoff for Livsgledehjem i Marnardal kommune med å kunngjøre at dette var noe hun virkelig hadde sett frem til. Det er tydelig at både enhetslederen og rådmann Kjell Rune Olsen brenner for å skape livsglede, og begge gleder seg til at Marnardals sykehjem skal bli et sertifisert Livsgledehjem. – Denne dagen har vi virkelig gledet oss til en god stund, fortalte Melby ivrig til de fremmøtte.

Det var en engasjert gjeng som deltok på kickoff; sykepleiere og sykepleiestudenter, helsefagarbeidere, fysioterapeut, representanter fra frivillige organisasjoner og daglig leder ved Frivilligsentralen var blant de oppmøtte. Det finnes mye vilje og engasjement i Marnardal kommune, og nå gleder de ansatte seg til å sette dette i system. I fremtiden skal kommunen slås sammen med Mandal og Lindesnes, som begge har vært gjennom sertifiseringsprosessen. Rådmann Kjell Rune Olsen kunne fortelle at det derfor var helt naturlig å sertifisere sykehjemmet i Marnardal også.

Beboerne i Marnardal er heldige som har så mange positive og engasjerte ansatte i kommunen. Med et slikt engasjement tror vi sertifiseringsprosessen blir både inspirerende og givende! Vi ønsker Marnardal kommune lykke til.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder: Foran fra v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal. Bak fra v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder.
Foran f.v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal.
Bak f.v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Kickoff Livsgledehjem Marnardal sykehjem

 

Fortjent resertifisering i Hole

Fortjent resertifisering i Hole

Den 25. april sto jubelen i taket da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble resertifisert. Senteret ble først sertifisert våren 2017, og har jobbet målbevisst med videre fagutvikling siden den gang.

Sertifisør Frøydis Høyem var aldri i tvil om at resertifiseringen var fortjent. – De ansatte har jobbet godt og målbevisst helt siden kickoff for to år siden, og gjennom livsgledearbeidet har de blitt enda bedre til å se hver enkelt beboer. Deres jobb er å tilrettelegge så hver enkelt får så gode dager som overhode mulig, noe de får til gjennom systematisk kartlegging og gode faglige vurderinger, forteller hun.

Tilbakemeldingene de ansatte forteller om fra beboere og pårørende viser også at livsgledesatsingen har vært vellykket. Livsglede for Eldre gratulerer Hole bo- og rehabiliteringssenter med resertifiseringen, og gleder oss til det videre samarbeidet!

Glade ansatte etter gjennomført resertifisering.
Bakerst fra venstre: Heidi Garli, Nina Helen Hove, Hrefna Ingthorsdottir, Monica Samuelsen og Jane Heltberg Foran fra venstre Frøydis Høyem (sertifisør fra LFE) og Else Granum.

Trippel suksess i Harstad

Trippel suksess i Harstad

I løpet av forrige fikk Harstad kommune tre nye Livsgledehjem, da Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem og Slottet sykehjem besto første sertifisering. Sertifisører Mia Solberg og Christine Sandø Lundemo forteller at livsgledekonsulent Katrine Edvardsen har vært en viktig prosessveileder gjennom hele forløpet:

– Katrine har gjort en fantastisk jobb med å hjelpe ansatte gjennom hele prosessen. De ansatte forteller at det å jobbe med livsglede har bidratt til økt fagforståelse, de har blitt bedre kjent med beboerne sine og de har fått mer meningsfylte arbeidsdager!

Med de tre nye livsgledehjemmene har Harstad i alt fem sertifiserte livsgledehjem. Vi gratulerer så mye, og gir tommel opp for et godt arbeid så langt til alle tre!
Stor interesse for livsgledemetoden i 2017!

Stor interesse for livsgledemetoden i 2017!

Årsrapport for 2017: Det har vært stor interesse for livsgledemetoden i 2017! Hele 43 kommuner er med i sertifiseringsprosessen Livsgledehjem og flere er på vei! Pr. 31/12-2017 var 110 sykehjem med i prosessen. 147 videregående skoler bruker livsgledepedagogikk, 30 ungdomskoler bruker valgfaget Innsats for andre til å gjøre noe for og med eldre i sitt nærmiljø, og 264 livsgledebarnehager besøker eldre i sine nærmiljøer jevnlig (107 nye i 2017!). I tillegg er det mange frivillige i Livsglede for Eldres 27 lokalforeninger landet rundt som jevnlig har aktiviteter som gir verdifull glede og innhold i hverdagen.

Sammen er alle med for å skape skape meningsfulle dager for eldre. Lev livet – livet ut! Les mer om dette i årsrapporten for Livsglede for ELdre 2017.

 

Første kommune i Finnmark med Livsgledehjem

Første kommune i Finnmark med Livsgledehjem

 Den 4.og 5. april var det kickoff for institusjonene i Vadsø. Dermed er den første kommunen i Finnmark med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Sertifisørene Anne Grasbakken og Frøydis Høyem rapporterer om to flotte dager sammen med de ansatte fra Vadsø bo- og omsorgssenter og Sykestua, og ser fram i mot å samarbeide med dem og nytilsatt livsgledekonsulent Johanne Kirk.
Vi ønsker Vadsø lykke til i prosessen!

Johanne Kirk er livsgledekonsulent i Vadsø, og har kommet helt fra Danmark for drømmejobben. Med denne illustrasjonen presenterte hun seg selv på kickoff.

 

Livsgledekonsulent Johanne Kirk og Enhetsleder fra Vadsø sykehjem, Inger Anna Langvatn. Bildet er fra livsgledeseminaret i februar.

Startskuddet gikk i Gratangen

Startskuddet gikk i Gratangen

I snøvær og kulde ankom sertifisørene kommunehuset i Gratangen, der Gratangheimen sin kickoff skulle holdes 20.03.18. Men det var alt annet enn kaldt innenfor dørene. Sertifisørene ble overveldet av den fellesånden og innsatsviljen hele kommunen og sykehjemmet viste rundt ønsket om at sykehjemmet skal bli et livsgledehjem! Sertifisørene ble møtt av sektorleder for helse og omsorg, Hege Olsen Richardsen, som i løpet av dagen høstet mange godord av innbyggerne i kommunen. Rådmann Ole Kristian Severinsen ønsket velkommen, og Lena Klingan fortalte om sin sterke motivasjon for jobben som livsgledekonsulent. Leder og hovedlivsgledeansvarlig på Bjarkøy Sykehjem i Harstad, som straks skal sertifiseres, holdt et flott innlegg om hvordan de har opplevd sertifiseringsprosessen så langt.
Sertifisørene tror at med en så tydelig støtte fra hele kommunen, kommer dette til å bli en veldig bra prosess for Gatangsheimen, og ønsker masse lykke til videre.
Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.

Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.

 

Opplands første livsgledehjem!

Opplands første livsgledehjem!

Mange kjenner Sanitetsforeningen for de fargerike fastelavnsrisene!

Sanitetsforeningens fargerike fastelavnsris

7. mars ble Vestre Slidre sjukeheim det første sertifiserte livsgledehjemmet i Oppland fylke. Sykehjemmet eies av Vestre Slidre Sanitetsforening, og er det første private sykehjemmet som har blitt med i sertifiseringsordningen uten at kommunen er involvert.

Personalet uttrykker stor begeistring for sertifiseringsarbeidet på sertifiseringsdagen, og forteller at det har gjort at de jobber mer personsentert enn før. Pasientene får mulighet til å påvirke hverdagen sin på en annen måte enn tidligere, og de ansatte kjenner større engasjement i jobben sin og opplever større variasjoner i hverdagen.

– Det beste av alt er at vi ser mer fornøyde pasienter og pårørende, sier en av medlemmene i livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Livsglede for Eldre gratulerer med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.

 

 

Ei glad lisvgledegruppe i Vestre Slidre etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem!

Arendal kommunes femte livsgledehjem

Arendal kommunes femte livsgledehjem

Insekthotell på Saltrød bo- og omsorgssenter i Arendal

Insekthotellet venter på varmere tider med nye beboere

7. mars 2018 ble Saltrød bo- og omsorgsenter (BOS) i Arendal sertifisert som livsgledehjem.

Da sertifisørene kom inn døren på sertifiseringsdagen, ble de møtt av fuglekvitter. Men det var ikke den eneste vakre kvitringen de fikk oppleve ved Saltrød! Ansattekoret Tenalady hadde nemlig skrevet sin egen livsgledesang, som ble fremført til stor glede for både beboere og sertifisører (video nederst i saken). I løpet av dagen fikk Saltrød BOS også vist fram den flotte sansehagen sin, med både hønsegård, karpedam, fuglebrett og insektshotell.

Saltrød startet prosessen med kickoff i mars 2017. Sertifisør Annbjørg Lyngås har sammen med livsgledekonsulent Nina Lunderød Øverbø fulgt dem gjennom hele prosessen, og er imponert over arbeidet og utviklingen de har hatt det siste året. Saltrød viser til meget gode rutiner og skriftlige prosedyrer for å sikre at alle beboerne får dekket sine psykososiale behov. Livsgledegruppa beskriver at beboerne deres nå får mye mer frisk luft enn før, og de har faste utedager gjennom hele året. En engasjert og kreativ livsgledegruppe sammen med leder Vigdis Langemyr har både fokus på forbedringsarbeid, og på å gi rom for kreativitet. Saltrød har ansatt livsgledeansvarlig Elisabeth Bentzen i 50% stilling, og både leder, livsgledegruppen og sertifisører fra LFE ser at hun har en svært viktig og sentral rolle i prosessen.

Den aller største fordelen med Livsgledehjem er at vi har fått et fast system, bedre kommunikasjon og samarbeid i avdelingene. Og det beste er uten tvil beboernes smil, glede og latter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Vi gratulerer Saltrød med sertifiseringen og gleder oss til det videre samarbeidet!

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem

Enda en milepæl for hjemkommunen til tidenes vinterolympier!

Enda en milepæl for hjemkommunen til tidenes vinterolympier!

Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

1. mars ble Midtre Gauldal sykehjem sertifisert som Livsgledehjem. Sykehjemmet ligger i hjemkommunen til selveste Marit Bjørgen, og i løpet av sertifiseringsdagen ble det tydelig at hun ikke var den eneste i kommunen som hadde jobbet hardt og målbevisst for å lykkes. I prosessen mot sertifisering har det vært både harde motbakker med trådt føre og lettere partier med god gli og systematisk innhenting. Til slutt slo de til med en real lang innspurt helt inn til mål, og viste både seg selv og omgivelsene at de kan levere. Sertifisør Christine Sandø Lundemo ble imponert over arbeidet som var lagt ned siden startskuddet gikk med kickoff i januar 2017.

Det er ingen tvil om at sertifiseringen er godt forankret i kommuneledelsen. Både ordfører og assisterende rådmann var til stede store deler av sertifiseringsdagen. Livsgledegruppa har sammen med ledelsen på sykehjemmet og livsgledekonsulent Helle Rossvoll vært gode pådrivere og rollemodeller for å drive livsgledearbeidet videre. Enhetsleder Kristin Grindstuen er opptatt av hvordan dette arbeidet sees i sammenheng med økt kvalitet på tjenesten og gjeldende lovverk. – Det å jobbe med livsglede er en del av jobben, og det fører til en klar forventning av hver enkelt ansatt. Samtidig ønsker vi å ha fokus på at staben har ulike ressurser, slik at alle kan bidra på forskjellige måter.

Det gode samspillet med kjøkken og vaktmester har også vært svært viktig. Ikke minst har samarbeidspartnerne fra barnehagene og Støren videregående skole bidratt til mange gode generasjonsmøter og mye moro. I tillegg har sykehjemmet inngått flere avtaler med nærmiljøet, både for å få besøk, og for å komme seg ut på tur utenfor husets fire vegger.

Livsgledearbeidet gir beboerne våre kontakt med nærmiljøet, barn og dyr. Det skaper opplevelser. Som en følge har vi nå mer våkne og aktive pasienter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen. – Å jobbe med livsglede gir meg som ansatt mer mulighet til å være kreativ, og det gir meg mer energi og oveskudd i arbeidet. Det systematiske arbeidet har også ført til økt kompetanse.
Vi gratulerer alle ansatte ved Midte Gauldal sykehjem, og ønsker lykke til videre i prosessen

Livsgledegruppa på Midtre Gauldal sykehjem sammen med sertifisørene fra Livsglede for Eldre.

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren