Livsglede over hele Bodø!

Livsglede over hele Bodø!

En hyllest til Bodøs radio- og tv-magnat Vebjørn Tandberg, mannen bak den ikoniske Sølvsuper-radioen

Nå kan Bodø kommune skryte av at alle deres sykehjem er Livsgledehjem, etter at de to siste ble sertifiserte denne uka.

Avdeling Langbølgen ved Sølvsuper helse- og velferdssenter ble sertifisert 20.3, mens Furumoen sykehjem i Misvær var i ilden dagen etter. Livsgledekonseptet er godt forankret både politisk og administrativt i Bodø kommune. Øverste ledelse var tilstede begge dager, og uttrykte stor tilfredshet med den systematiske kvalitetshevingen som har skjedd siden de gikk inn i konseptet.

– Å jobbe med livsglede gir meg tro på fremtiden!

Ansatt på Furumoen

Sertifisører Anne Grasbakken og Frøydis Høyem melder om to dager med god stemning og engasjement. Vi gratulerer både Furumoen, Langbølgen og Bodø kommune med et godt stykke arbeid, og svært mange dyktige medarbeidere!

 

– Livsgledehjem gir beboerne våre en menigsfull hverdag!

Ansatt på Langbølgen 

Livsgledehjem nr. 5 i Larvik

Livsgledehjem nr. 5 i Larvik

Kvelde sykehjem ble sertifisert som det femte livsgledehjemmet i Larvik 6. mars.

Livsgledekonseptet er godt forankret i ledergruppa, både politisk og administrativt. Larvik kommune har som mål å innfri lovpålagte krav og jobbe personsentrert, noe de opplever livsgledekonseptet hjelper dem godt med. 

Arbeidet de hadde gjort i alle år settes nå i system, sier ansatte. Leder ser en stor utvikling på relativt kort tid, og er stolt av det de har fått til. De har jobbet personsentrert tidligere også, men nå er det mye mer fokus på dokumentasjonen og at alle pasientene blir sett.

Vi gratulerer!

Fellesstua pyntes etter årstid

Livsgledegruppa på Kvelde sykehjem sammen med livsgledekonsulent Øyunn Lindheim (foran) og sertifisør Frøydis Høyem (t.h.).

 

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Helseminister Bent Høie anbefaler Livsglede for Eldre

Beboere på sykehjemmene skal ha mulighet å drive med en aktivitet De synes er spennende, meningsfylte og gir liv til hverdagen. Er dette mulig? Svaret er ja, sier Høie.

 

Det krever politisk ledelse, settes i system. Men dere er ikke overlatt til dere selv. Det finnes ordninger som dere kan ta i bruk. Slik som den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som drives av Livsglede for Eldre, forteller Helseminister Høie.

Det finnes ordninger for å få dette til, fiks ferdig. Dere må sørge for at det blir tatt i bruk, slik som de gjorde i Ørland kommune.

Etterpå sa sykehjemlegen om resultatet:

Etter at sertifiseringsordningen ble tatt i bruk, har det vært betydelig nedgang i sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne.

Arbeidet til Livsglede for Eldre har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet i Ørland kommune, sier Bent Høie.

 

Kilde. https://tv.hoyre.no/bent-hoie-nestleder-statsrad-3?start=367

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

NRK – Alle helse- og velferdssentre i Trondheim er Livsgledehjem

En stolt ordfører Rita Ottervik i Trondheim, kunne endelig se en av sine hjertesaker bli gjennomført. Etter 11 år har alle helse- og velferdssentre i Trondheim fokus på livsglede for eldre.

 


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Ordfører Rita Ottervik forklarte at livsgledesertifisering handler om glede, fellesskap, gode opplevelser og folkehelse. Generasjoner bringes sammen for gode opplevelser. Ordføreren forteller at bystyret har vært opptatt av å jobbe med Livsgledehjem, og tilrettelegge for at eldre får ivareta sine interesser. Det er også svært viktig at de får et godt samarbeid med både pårørende og frivillige.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

Veileder og sertifisør i livsgledehjem, Knut Wetting, sier det er viktig at de eldre skal leve livet, livet ut. Noe sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre har som et grunnelement. Arbeidet med å skape livsglede for beboerne har også gitt økt arbeidsglede blant de ansatte. Knut Wetting benytter også anledningen til å gratulere de ansatte ved helse – og velferdssentrene med en fantastisk innsats for å oppnå sertifisering.


Foto: NRK – Distriktsnyheter Midtnytt

 

Ensomme haner i hønsehuset

Ensomme haner i hønsehuset

Tidsskriftet Helsefagarbeidere har skrevet en artikkel om helsefagarbeidere og kjønn. En helsefagarbeiderklasse med nesten bare menn har vært i praksis på sykehjem med nesten bare kvinner. Det gir grobunn til refleksjon rundt kjønn.

Vår egen Borghild Hildrum Tverdal blir i denne artikkelen intervjuet av tidsskriftet helsefagarbeidere.

De fleste helsepersonell er damer, derfor må vi være ekstra obs på mennene. Aktiviteter skal først og fremst tilpasses individuelt, uavhengig av om man har en mannlig eller kvinnelig bruker. Men om det ikke jobber menn på sykehjemmet, blir det desto viktigere å engasjere nærmiljøet.

Livshistorie og interesser bør kartlegges gjennom samtaler med bruker, pårørende og ansattes observasjoner. Slik kan ansatte tilby aktiviteter som gir livsglede og mestring for den enkelte. Det bidrar til å bekrefte brukers identitet, noe som er grunnleggende psykologisk behov, forteller Borhild.

Les artikkel her: http://tidsskriftet.helsefagarbeidere.no/dm/1-19/8/

Marianne Bremnes blir ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes blir ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes (54) er ansatt som ny generalsekretær i stiftelsen Livsglede for Eldre. Bremnes tiltrer stillingen 01. august 2019.

Marianne Bremnes (54) er inne i sitt åttende år som ordfører i Harstad. Hun er samfunnsengasjert med bred erfaring innen ledelse, kultur, næring og politikk. Hun har hatt flere verv, blant annet som styreleder i KS Troms, og var initiativtager til at Harstad nå er livsgledekommune.

– Det er veldig moro at jeg har fått jobben med å lede en så viktig og meningsfull organisasjon. Jeg gleder meg til å sette i gang arbeidet for Livsglede for Eldre. Jeg har tro på at jeg kan tilføre noe som vil styrke dette viktige arbeidet ytterligere, og jeg ser frem til å gjøre meg kjent med organisasjonen og de ansatte, sier Marianne.

Styreleder i Stiftelsen Livsglede for Eldre, Bjørn Lydersen, er svært tilfreds med ansettelsen av Marianne Bremnes som ny generalsekretær.

Hun har en bred og solid bakgrunn for å løfte arbeidet vårt videre. Ikke minst har hun allerede vist et sterkt engasjement for stiftelsen. Det var på hennes initiativ Livsgledehjem ble innført i Harstad kommune, og det var også den første kommunen i landet hvor alle boliger med heldøgns omsorg ble Livsgledehjem, understreker Lydersen.

Alle i Stiftelsen Livsglede for Eldre, gleder seg til samarbeidet og ønsker Marianne velkommen i august.

Faglig fokus og tydelig ledelse på Furuheim

Faglig fokus og tydelig ledelse på Furuheim

Den 8. februar 2019 ble Furuheim sykehjem i Larvik kommune sertifisert Livsgledehjem, og ble dermed det tredje sykehjemmet i kommunen som passerte nåløyet.

 

Leder forteller at Livsgledehjem har bidratt til at ansatte bruker sin kunnskap, faglighet og kreativitet mer i arbeidet enn før. Sertifiseringsarbeidet har medført at de har skapt gode møtearenaer for ansatte, der faglige diskusjoner tas og etiske refleksjoner gjøres hyppig. Selv om de også gjorde dette før, merker de nå at fokuset har blitt rettet mot den enkelte pasient. 

For videre utvikling sier ledelsen at det er det viktig å ha fortsatt fokus på fag, og at engasjerte og tilstedeværende ledere må gå foran som gode rollemodeller for ansatte. Andre områder de ønsker å ha ekstra søkelys på det neste året, er å se den røde tråden i arbeidet, samt å ha økt fokus på å se muligheter, ikke begrensninger.

Vi gratulerer alle på Furuheim sykehjem så mye med dagen, og ønsker lykke til i det videre utviklingsarbeidet!

Leder for Furuheim mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem

Avdelingsleder mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem

Nå har Norge 100 Livsgledehjem!

Nå har Norge 100 Livsgledehjem!

Det var en merkedag, både for Larvik kommune og Livsglede for Eldre, da Yttersølia sykehjem ble sertifisert som Livsgledehjem nummer 100 den 12. februar 2019.

Ledelsen og ansatte ved sykehjemmet forteller at livsgledekonseptet har bidratt til økt fokus på personsentrert omsorg hos dem. Pasientene har fått økt livskvalitet, og de opplever økt trygghet, glede og mestring på sykehjemmet. Arbeidet er satt i system, slik at individuell oppfølging av hver pasient nå er mindre avhengig av hvem som er på jobb. I tillegg opplever de en større bevissthet rundt dokumentasjon og brukermedvirkning, og at pårørende er mer inkludert i hverdagen og livet generelt på sykehjemmet. Faget har fått en mening!

– Jeg tok en pasient med ut i vår, som ikke hadde vært ute på lang tid. Hun frydet seg veldig over fargene, lyset, og den friske luften, og sa at dette måtte vi gjøre flere ganger.

Ansatt, Yttersølia sykehjem

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket tillykke som Livsgledehjem nummer 100 per videokonferanse da Yttersølia sykehjem besto sertifiseringen.

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket Livsgledehjem nummer 100 til lykke per videokonferanse da Yttersølia besto sertifiseringen.

 

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter ends sertifisering

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter endt sertifisering

– Livsgleden slutter ikke på fredag kl. 15!

– Livsgleden slutter ikke på fredag kl. 15!

Nok et livsgledeseminar ble avviklet i Trondheim 6. februar. Seminaret arrangeres to ganger i året, og gir livsgledekonsulenter og ledelse ved institusjoner som skal i gang med Livsgledehjem en innføring i Livsglede for Eldre sitt arbeid og hva sertifiseringsordningen går ut på.

Helt nye kommuner denne omgangen var Eidsvoll og Jevnaker, med hver sitt sykehjem. Arendal kommune har allerede flere livsgledehjem, og nå begynner de siste tre institusjonene i kommunen med sertifiseringsarbeidet; Tromøy, Elim og Plankemyra. Vi er glade for å ha med alle! I tillegg deltok flere nye ledere fra kommuner og sykehjem som allerede er godt i gang med sertifiseringsarbeidet. Sertifisør Anne Grasbakken fortalte litt om historien bak sertifiseringsordningen, samt hva arbeidet til LFE går ut på.

De som var til stede fikk blant annet høre fra seniorrådgiver Siri Ramberg Stav fra Fylkesmannen i Trøndelag, som ga gode innspill da sertifiseringsordningen ble utviklet som pilotprosjekt. Stav fortalte om sine observasjoner fra tilsyn på sykehjem, og at Fylkesmannen hadde sett positive forskjeller på flere områder ved livsgledehjem kontra sykehjem som ikke var med i sertifiseringsordningen.

Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Trøndelag, dro paralleller mellom Livsgledehjem og Demings sirkel for forbedringsarbeid

Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Trøndelag, dro paralleller mellom Livsgledehjem og Demings sirkel for forbedringsarbeid

Siri Svenningsson fra Trondheim, som er landets mest erfarne livsgledekonsulent, snakket om sine erfaringer, og om hva de nye livsgledekonsulentene har foran seg. – Livsglede er det eneste som skal være smittsomt på avdelingene. Dere skal lage et system som tar vare på livsgleden, akkurat som dere har et system for legemiddelhåndtering. Pasientene skal oppleve meningsfulle stunder hele tiden, også når det er sommerferie eller påske. Livsgleden slutter ikke på fredager klokken tre!

Før lunsj dro seminardeltakerne på besøk på ulike livsgledehjem i Trondheim. Der fikk de mulighet for å se systemet for Livsgledehjem i praksis, samt sjansen til å stille spørsmål til de som har jobbet med det en stund. Takk til Ladesletta, Buran og E.C. Dahls helse- og velferdssentre for at de tok imot oss med åpne armer! Deretter bød Sparebank1 SMN på deilig lunsjbuffet, blant annet med velsmakende bidos i anledning samefolkets nasjonaldag.

Frøydis Høyem og Mia Solberg, som var avdelingsledere ved hver sitt livsgledehjem i Drammen før de ble headhuntet som veiledere og sertifisører i LFE, snakket om hvilket godt verktøy Livsgledehjem var for dem som ledere på sykehjem. – Sertifiseringsordningen kom som manna fra himmelen for meg som avdelingsleder. Endelig visste jeg hvem som skulle gjøre hva, og det ga meg et styringsverktøy og en forankring som gjorde mitt arbeid mye enklere, fortalte Høyem entusiastisk. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid i parallellsesjon.

Nok en gang vil vi sende en stor takk til Sparebank1 SMN, som sponset seminaret.

 

Eldre- og folkehelseminister gratulerer livsgledehjem nr. 100

Eldre- og folkehelseminister gratulerer livsgledehjem nr. 100

Helt siden utviklingen av sertifiseringsordningen startet med pilotprosjektet i 2008, og etter at det første sertifiserte livsgledehjemmet ble sertifisert i 2011, har Livsglede for Eldre jobbet med varmt engasjement og glød for eldreomsorgen.

Gjennom fylke etter fylke har våre fantastiske sertifisører samarbeidet med sykehjem og andre virksomheter med heldøgns eldreomsorg med ett mål for øyet: alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.

Tirsdag 12. februar 2019 nådde vi en stor milepæl da livsgledehjem nummer 100 ble sertifisert!
Yttersølia sykehjem i Larvik og deres dyktige ansatte ble sykehjemmet som bidro til denne store milepælen.

Dette betyr enormt mye for vårt arbeid, og det ble ikke mindre stas når eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gratulerte de ansatte ved Yttersølia sykehjem direkte via videosamtale fra Livsglede for Eldre sine kontorer i Kristiansand.


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gratulerer Yttersølia sykehjem

Ministeren har et hektisk program, så vi setter stor pris på at hun tok turen til vårt kontor, hvor vi diskuterte eldreomsorgen i Norge, og gratulerte livsgledehjem nr. 100.

Vi gjør som Åse Michaelsen, bretter opp armene og jobber knallhardt videre for alle eldre.
Lev livet – livet ut er vårt slagord. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.


Fra venstre: Generalsekretær Frode Salvesen, Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
og Kommunikasjonssjef Stian Bakke

 

NB: Artikkel fra sertifiseringen til Yttersølia sykehjem vil publiseres en av de nærmeste dagene på våre nettsider.

Hole sitt andre livsgledehjem

Hole sitt andre livsgledehjem

Den 29. januar ble Sundjordet bofellesskap sertifisert som Livsgledehjem.

Dermed ble Sundjordet den andre institusjonen i kommunen som har dette kvalitetsstempelet, da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble sertifisert i 2017. De ansatte på Sundjordet har alltid hatt fokus på livsglede, men forteller at Livsgledehjem har hjulpet dem med å gjøre arbeidet bærekraftig og forutsigbart.

Vi gratulerer!

Fornøyde sertifisører og medlemmer av livsgledegruppa på Sundjordet etter gjennomført sertifiseringsdag.

Fornøyde sertifisører og medlemmer av livsgledegruppa på Sundjordet etter gjennomført sertifiseringsdag.

– Ikke størrelsen det kommer an på!

– Ikke størrelsen det kommer an på!

Ei entusiastisk og sprudlende livsgledegruppe ønsket velkommen til sertifiseringsdag da Rekkevik sykehjem ble det andre livsgledehjemmet i Vestfold denne uka.

Å bli et livsgledehjem har ikke vært plankekjøring, selv om sykehjemmet er bygd på tomta til et gammelt sagbruk. I løpet av sertifiseringsdagen fortalte livsgledegruppa engasjert om alt det grundige, systematiske arbeidet de har lagt ned for å bli et livsgledehjem, både før og under veis i prosessen. Avdelingsleder Henriette Schøyen Bredal var opptatt av at Rekkevik sykehjem, som er et lite sykehjem, fikk være med på sertifiseringsordningen helt fra start i Larvik kommune. Siden da har de vist med glans at det ikke er størrelsen det kommer an på! Livsglede for Eldre gratulerer så mye med sertifikatet.

– Gode samtaler avsluttes med en god klem fra pasienten, som sier hvor mye det betyr. Slik blir små øyeblikk veldig store! Ansatt, Rekkevik sykehjem

Livsgledegruppa på Rekkevik sykehjem i Larvik

Livsgledegruppa på Rekkevik sykehjem