ABC for god psykisk helse gjennom våre konsepter

ABC for god psykisk helse er basert på forskning som er designet for å forbedre den psykiske helsen til alle i samfunnet. Det handler om å sette fokus på god psykisk helse ved å identifisere og fremme aktiviteter som gir glede, mestring og mening i hverdagen. Forkortelsen ABC står for act (gjøre noe aktivt), belong (gjøre noe sammen) og comit (gjøre noe meningsfylt). Vi i Livsglede for Eldre (LFE) ser nytten av å sette fokus på dette og det er faktisk ABC i alt vi gjør! Målet til LFE er å skape helsefremmende lokalsamfunn og samtidig bidra til å operasjonalisere FNs bærekraftsmål. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, er FNs Bærekraftmål nummer tre og et viktig punkt i ABC-kampanjen.

ArbeidshefteLast ned gratis

 

 

ABC og generasjonsmøter

                                             

 

LFE jobber for at skoler og barnehager kan legge til rette for at generasjonsmøter blir en naturlig del av deres undervisning og hverdag. Gjennom mange års erfaring har vi sett de positive resultatene disse møtene mellom unge og eldre gir. Det kan være et smil, en god samtale eller felles måltider som skaper øyeblikk av fellesskap og glede. Eldre, barn og elever uttrykker at de finner stor glede og mening i å delta og bidra til slike positive opplevelser.

Det er også av stor betydning at man har fokus på ABC for god psykisk helse allerede i barnehagen, da det er med på å legge grunnlaget for barnas mentale sunnhet og utvikling. Ved å inkludere ABC i barnehagens praksis, kan man bidra til å gi barna en god start og styrke deres følelse av tilhørighet og mestring. Dette skjer gjennom fellesskap, meningsfulle aktiviteter og oppmuntring av samarbeid.

Være aktiv i denne sammenhengen, innebærer å oppmuntre barn og unge til å være aktive deltakere i sine egne liv og opplevelser. Når vi snakker om å gjøre noe sammen tenker vi på å skape et fellesskap der barn og unge føler seg akseptert, inkludert og verdifulle. Gjøre noe meningsfylt menes det at de engasjerer seg i meningsfulle aktiviteter og relasjoner, som gir dem en følelse av formål og tilfredshet. Alt dette skjer gjennom generasjonsmøter og dette kan knyttes opp mot barnehagens rammeplan, og lærerplanen.

Mestring og følelsen av å bety noe for andre er også viktige aspekter ved en god psykisk helse. Når barn og unge opplever mestring i ulike aktiviteter, styrkes deres selvfølelse og tro på egne evner. Gjennom å oppmuntre til samarbeid og fellesskap får barna muligheten til å bidra med noe positivt til andre. Gir barn og unge muligheten til å oppleve at de betyr noe for andre, bidrar til å styrke deres følelse av tilhørighet og formål, noe som er avgjørende for god psykisk helse.

 

Se kampanjesiden til ABC for god psykisk helse

Videoer

 

 

ABC og yrkesfaglig opplæring


ABC-prinsippene har også relevans innenfor yrkesfaglig opplæring, hvor elevene kan lære å være bevisste på hva god psykisk helse innebærer. Dette kan hjelpe dem med å ta med seg ABC-prinsippene inn i aktiviteter de utfører med eldre, for å sikre at de ikke bare fokuserer på faglig kompetanse, men også god psykisk helse til de eldre.

Innen yrkesfaglig opplæring oppmuntres elever til å ta en aktiv del i sin egen læring og utvikling. Dette kan inkludere praktisk arbeid, problemløsning og deltakelse i prosjekter og aktiviteter. Oppmuntring til handling som styrker elevenes selvtillit, samtidig som det gir dem erfaring og kompetanse. Skape et fellesskap der elevene føler seg inkludert og verdsatt, er også viktig i yrkesfaglig opplæring. Oppmuntring til samarbeid og fellesskap styrker ikke bare elevenes følelse av tilhørighet, men bidrar også til å utvikle viktige sosiale ferdigheter.

Gjennom vårt arbeidshefte «ABC for god psykisk helse» får elevene en grundig innsikt i hva ABC handler om. Arbeidsheftet gir dem verktøyene de trenger for å forstå de ulike prinsippene for å fremme en god psykisk helse. Denne kunnskapen kan elevene aktivt ta i bruk ABC i sine aktiviteter med eldre, og dermed bidra til å skape et miljø som fremmer meningsfulle aktiviteter for både seg selv og de eldre de samhandler med.

 

 

Digivenn


Digivenn er også i tråd med ABC for god psykisk helse på flere måter. Ved å bli en Digivenn, tar elevene aktivt del i å redusere ensomhet blant eldre og bekjempe digitalt utenforskap. Handlingen med å veilede og støtte eldre i bruk av digitale verktøy gir elevene en meningsfull oppgave som bidrar til egen følelse av formål og bety noe for noen andre. Som Digivenn blir elevene en del av et fellesskap som jobber mot et felles mål. Dette fellesskapet kan bidra til å styrke elevenes følelse av tilhørighet og samhandling med andre mennesker, både jernaldrene og eldre. Gjennom Digivenn forplikter elevene seg til en meningsfull oppgave med å støtte og veilede eldre i bruk av digitale verktøy. Denne forpliktelsen kan styrke deres engasjement og ansvarsfølelse. Se nettsidene til Digivenn

ABC Hodebra på 20 minutter

 

Frivillighet

 


Gjennom å integrere ABC med frivillighetsarbeid, kan man skape en samhandling som styrker en god psykisk helse, både individuell og samfunnsmessig. Frivillig arbeid er en aktiv handling som involverer å gi av ens tid og ressurs for å hjelpe andre og bidra til fellesskapet. Gjennom å være frivillig får man muligheten til å gjøre en positiv forskjell i samfunnet, samtidig som man selv opplever en følelse av å være til nytte og verdi. Som frivillig blir man en del av et fellesskap som jobbet mot et felles mål, og dette fellesskapet kan styrke ens følelse av tilhørighet og samhandling med andre. Gjennom frivillig arbeid forplikter man seg til en meningsfull oppgave med å støtte og hjelpe andre, noe som kan vi en følelse av formål og bety noe for andre.

 

Livsgledehjem


Livsgledehjem legger vekt på personsentrert omsorg, der fokus ligger på den enkelte beboers behov og interesser. Dette innebærer å ta hensyn til både de fysiske, psykiske og sosiale behovene til hver enkelt person. Gjennom å tilrettelegge aktivitetene på denne måten, skapes et miljø som fremmer trivsel, livsglede og god psykisk helse for beboerne. Dette kan inkludere alt fra tur, kreative hobbyer og kulturelle opplevelser. Ved å tilpasse aktivitetene på denne måten, sikrer man at beboerne er aktive på en måte som er meningsfull og givende for dem. Ved å delta i aktiviteter sammen, oppmuntrer man til fellesskap.

 

ABC for god psykisk helse gjennom våre konsepter

Siri Bjerkan

Siri Bjerkan

Rådgiver Frivillighet og generasjonsmøter/Prosjektleder Digivenn

Siri Bjerkan
Mobil: 480 29 577
E-post: siri@livsgledeforeldre.no

ABC for god psykisk helse

"ABC for god psykisk helse"

"ABC for god psykisk helse"