Digivenn

Gjennom konseptet Digivenn ønsker vi å redusere utenforskap og bidra til mindre ensomhet blant eldre. 

Samtidig vil vi bidra til digital inkludering av eldre gjennom å skape nye måter å møtes på. En Digivenn er en elev som lærer opp og veileder eldre personer i bruk av digitale verktøy. Alle digivenner har selv grunnleggende digitale ferdigheter.

Digivennen settes i kontakt med en eldre person som hen har jevnlige møter med, digitalt og/eller personlig. Møtene i seg selv fungerer som en sosial arena hvor de blir kjent, samtidig som opplæringen bidrar til å heve den eldres digitale hverdagskompetanse.

Konseptet

Elever i videregående skole får tilbud om å bli digivenner som skal veilede eldre i digitale hjelpemidler på lokale møteplasser. Opplæringen av de eldre knyttes opp mot målene i læreplanen, og sikrer pedagogisk tilnærming i opplæringssituasjonen mellom de eldre og elevene. De eldre får tilbud om en digivenn i et samarbeid mellom kommunen/bydelen og skolen, og målet er å forebygge digitalt utenforskap. Digital samhandling og digitale møteplasser kan bidra til å opprettholde sosiale nettverk og redusere ensomhet.

Digivenn er et lavterskeltilbud, og skal være et tilbud til alle eldre. Konseptet skal nå både de som ikke har noen kompetanse innen bruk av digitale verktøy, og de som kan noe. For eldre med litt forkunnskap kan opplæringen inkludere innlogging på og bruk av offentlige helsetjenester og helseinformasjon på nett. De eldre skal dessuten kunne få opplæring på de digitale flatene de selv ønsker og har behov for.

På livsgledeforeldre.no under fanen Digivenn finner du informasjon og nærmere beskrivelse av opplæringsmoduler. Hver modul er en trinn-for-trinn-oppskrift som alle digivenner kan bruke.

Ideen bak

DIGI-venn startet som et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Gudbrandsdal videregående skole avd. Otta og Nord-Gudbrandsdal regionråd. Den overordnede målsetningen med prosjektet var å skape sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, og samtidig øke både de yngre og de eldres digitale hverdags- og helsekompetanse. I prosjektperioden ble det utviklet en opplæringsmodul i KOMP, basert på læreplanmålene på Vg1 helse- og oppvekstfag. Gjennom utprøving og erfaringshenting ble DIGI-venn ferdigstilt som en opplæringsmodell. Livsglede for Eldre har i samarbeid med Nord-Gudbrandsdal videregående skole avd. Otta og Nord-Gudbrandsdal regionråd jobbet med å videreutvikle DIGI-venn som opplæringsmodell. Det har resultert i at konseptet nå er nasjonalt, og åpent for alle videregående skoler som ønsker det.

Gode grunner til å bruke Digivenn

Digivenn som opplæringsmodell har to læringsaspekt. Det ene er elevens opplæring av den eldre, som krever planlegging, forberedelse og øving på forhånd i tråd med valg av kompetansemål og pedagogisk opplegg for elevene. Det andre er det sosiale læringsaspektet, som handler om kommunikasjon og samhandling med den eldre. Digivenn kan med andre ord fungere som en fin arena for å jobbe med faglig og sosial læring i sammenheng. Klikk her for å få innspill til hvordan man konkret kan knytte DIGI-venn opp mot læreplanen på helse og oppvekst.

Sosial læring og generasjonsmøter
Læreplanen legger føringer for at skolen skal se faglig og sosial læring i sammenheng, og er tydelig på at sosial læring både skjer i undervisningen og alle andre aktiviteter i skolens regi (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, udir.no). Sosial læring er med andre ord en viktig del av skolens oppdrag, og handler om å gi eleven øving i å utrykke egne meninger, lære å lytte og utvikle vennskap. Livsglede for Eldre har gjennom mange år erfaring med at relasjonsbygging, utveksling av kunnskap og erfaringer skjer i møter mellom unge og eldre. Når de unge og de eldre samles rundt trivselsskapende aktiviteter, oppstår arenaer der felles erfaringer og opplevelser skaper ny forståelse mellom generasjonene. Disse erfaringene speiler læreplanens beskrivelse av prinsippene for læring, utvikling og danning: “Elevenes identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre.”

DIGI-venn som undervisningssituasjon
Digitale ferdigheter er i læreplanen beskrevet som en av fem grunnleggende ferdigheter som er gjennomgående for all læring i skolen. Disse er viktig for elevenes faglige kompetanse, læring og faglige forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv (udir.no).
DIGI-venn kan brukes som øvingssituasjon i flere deler av læreplanen. Ettersom opplæringssituasjonen også er en sosial møteplass, kan fag, verdier, kjerneelement og tverrfaglig tema flettes sammen. Pedagogiske valg vil også være avhengig av hvilke behov de eldre dere kommer i kontakt med har.

Slik kommer dere i gang

Ta kontakt med oss i Livsglede for Eldre! Vi ønsker veldig gjerne å høre fra dere, og hjelper dere med å komme godt i gang.

Finn eldre som kan ha nytte av tilbudet

Start med å undersøke hvor i kommunen dere finner eldre i målgruppen. På steder som bibliotek, frivilligsentral og innbyggertorg kan det finnes nyttige kontaktpersoner som allerede er i kontakt med og har kunnskap om målgruppen.

Digital og sosial læring: tips til gode møter

Siden opplæringsmøtene skal fungere som sosial møteplass og opplæring, er det det lurt å avklare med alle parter hvordan opplæringen skal foregå. Tenkt igjennom forhold som kan stimulere eller begrense møtene, som beliggenhet og fremkomst, og om faglærer bør være til stede under møtene.

Undervisningsopplegget

Opplæringsmodulene som du finner på Livsglede for Eldre sine nettsider skal fungere som trinn-for-trinn-beskrivelser, og kan kobles sammen med ulike deler av læreplanen. Ta med i planleggingen hvilken gruppe eldre dine elever skal møte, og hvilke forkunnskaper de har i bruk av digitale verktøy.
I prosjektperioden ble opplæringsmøtene gjort som del av yrkesfaglig fordypning, men ettersom digitale ferdigheter er gjennomgående for hele læreplanen kan opplæringsmodulene kobles sammen med læreplanen i flere fag.

Samarbeidspartnere

Info kommer.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål ,eller er interessert i oppstart?
Ta kontakt med
prosjektleder.

Siri Bjerkan
Mobil: 480 29 577
E-post: siri@livsgledeforeldre.no

Verktøy

Veiledere

BankID

Svar på spørsmål om BankID finner du ved å klikke her.

Det finnes seks alternativer for elektronisk ID:

KLIKK HER for å teste om din BankID fungerer uten å komme til sensitiv informasjon.
Nettbanksimulator finner du ved å klikke her.
HelseNorge
Komp

Komp fra NoIsolation er en enkel datamaskin med kun én knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie. Derfra kan de sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med Komp-brukeren. Det muliggjør enkel og trygg digital kontakt mellom analoge eldre og deres familier.

Amigo

Amigo fra EasyMeeting er et program for videosamtaler tilpasset eldre. Amigo har et enkelt brukergrensesnitt, og kan brukes på alle enheter og operativsystemer.

Last nede PDF med informasjon om Amigo

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre