Om oss

Vi endrer eldreomsorgen!

 

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Kvalitetsstempelet Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning for institusjoner der eldre bor, og sikrer at beboerne opplever tilrettelagte aktiviteter og gode dager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig, og sammen gjør de trivselsskapende aktiviteter som skaper gylne generasjonsmøter. Våre lokalforeninger består av engasjerte ildsjeler som skaper glede gjennom arrangementer i sine nærmiljø.

 

Livsgledehjem

For å iverksette meningsfylte aktiviteter for eldre på institusjon, må kommunene systematisere dagen rundt den enkelte beboers livshistorie. Den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som eies og drives av Livsglede for Eldre, er et godt verktøy for å lykkes med dette. Livsgledehjem bygger på det gode arbeidet som allerede gjøres, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen.

Rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg er svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorgsutfordringer. Gjennom våre konsepter gjør barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale ildsjeler en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Møtene mellom generasjoner fremmer folkehelsen, både for gammel og ung.


Våre verdier

Glede

Det er glede i enhver meningsfull aktivitet,
og gleden er en naturlig del av vårt arbeid.

Engasjement

Vi skal skape engasjement og stolthet i
eldreomsorgen.
 

Trygghet

Vi skal bidra til å lage trygge rammer for
en god og innholdsrik alderdom.

Lagspill

Vi skal jobbe for økt samarbeid lokalt og nasjonalt, og på tvers av fagområder. Vi skal spille andre og hverandre gode.

Vår visjon er livsglede for alle eldre!

Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. I sentrum for all vår virksomhet står de eldre.
Vi tenker stort, og inkluderer alle eldre i vår livsgledevisjon.

Historie

Livsglede for Eldre oppsto først som en frivillig organisasjon i Kristiansand. Den 1. mars 2005 opprettet sykepleierstudentene Annette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal den første lokalforeningen, og i begynnelsen besto vår aktivitet hovedsakelig av større fellesarrangementer for eldre, basert på frivillig innsats og bidrag fra næringslivet. Livsglede for Eldre ble formelt opprettet som stiftelse 13. august 2007. Lokalforening nummer to ble etablert i 2006 av studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag med Sigrid Moum (tidl. Seppola) som leder. I samarbeid med Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ledet Sigrid et pilotprosjekt som resulterte i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, og de første to sykehjemmene (hhv. Buran og Havsteinekra helse- og velferdssenter) ble sertifiserte i 2011. Ordningen ble nasjonal i 2012 da Livsgledesykehjem ble nevnt som en av fem hovedstrategier for økt frivillighet i Stortingsmelding 19: Morgendagens omsorg. Sertifiseringsordningen endret navn til Livsgledehjem i 2017. Nå er Livsglede for Eldre en landsomfattende organisasjon, både innen frivillighet, utdanning og eldreomsorg, med kontorer i tre norske byer, og aktivitet i alle landets fylker.

Frivillighet

All vår virksomhet er koblet mot frivillig innsats. Livsglede for Eldre har siden oppstarten etablert lokalforeninger over hele landet, og disse finnes nå i de fleste av landets fylker. Hver lokalforening arbeider selvstendig og med eget styre, og består av engasjerte frivillige som bruker fritiden sin på å gi eldre mer livsglede i hverdagen. De som ønsker å bidra til å gjøre mer mulig i eldreomsorgen kan gjøre det gjennom en av våre lokalforeninger.

Utdanning

Livsglede for Eldre skal bidra til å øke rekrutteringen til omsorgsyrker, og vi tror det er viktig at generasjonene har gode møtearenaer. Derfor samarbeider vi med hele spekteret av utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høgskoler og universitet. Vi har som mål å være en del av undervisningen på alle videregående skoler, høgskoler og universiteter gjennom livsgledepedagogikk. Livsglede for Eldre i utdanningsinstitusjoner gir glede for alle aldre, og skal bidra til at flere elever og studenter velger å jobbe innen eldreomsorgen etter endt utdannelse.

Tjenesteutvikling

Livsglede for Eldre driver med innovativ tjenesteutvikling innen eldreomsorgen. Vi har utviklet, eier og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem; et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg. Gjennom sertifiseringsordningen får virksomhetene verktøy som hjelper dem med å skape en mer meningsfylt hverdag for hver enkelt beboer, samtidig som det er et styringsverktøy for lettere å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Les mer her. Vi følger per i dag en nasjonal utrullingsplan, utviklet sammen med Helsedirektoratet, og samarbeider med kommuner i de fleste av landets fylker.

Våre vedtekter

Her kan du lese våre vedtekter. Link til dokument

 

Styret

Bjørn Lydersenstyreleder
Britt Møll Abrahamsen – nestleder

Annette Skeie Jacobsen  – rådets representant i styret
Ann-Kristin Olsen – fast varamedlem for Annette Skeie Jakobsen
Kjell Paulsrud – styremedlem

Karl Philip Lund – styremedlem
Rita Johnsen – styremedlem
Gunveig Eide – styremedlem
Mia Solberg – ansattrepresentant
Nils Foshaug – møtende vara

 

Rådet

Annette Skeie Jacobsen – leder​
Ann- Kristin Olsen – nestleder​
Espen Albert​
Kurt Mosvold​
Bodil Løland
Brit Skjelbred
Nils Ole Foshaug
Katinka Greve Leiner
 

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 (2. etasje),
4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50,
7010 Trondheim
Oslo: Akersgata 43 (2. etasje),
0158 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre

Engasjer deg!

Meld deg inn i et lokallag eller støtt oss.