Om oss

Vi endrer eldreomsorgen!

 

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter, gjensidig læring og mestring. Engasjerte ildsjeler i lokalforeningene våre skaper livsglede gjennom hyggelige arrangementer i sine nærmiljø. 

 

Tverrsektorielt samarbeid, vinn-vinn og FNs bærekraftsmål = livsglede for alle!

Vårt arbeid på tvers av sektorer er unikt. Konseptene våre bidrar til å bryte ned sektorsiloer, og øker engasjement og frivillighet lokalt. Barn og unge opplever at de er til nytte, blir sett og mestrer, noe som kan forebygge ungt utenforskap og psykisk uhelse. Samtidig er de en ekstra ressurs for sykehjem og institusjoner over hele landet. Målet er å skape vinn-vinn-situasjoner og gode naboskap, og samtidig bidra til å operasjonalisere FNs bærekraftsmål.

For å kunne tilby meningsfylte aktiviteter til eldre som bor på institusjon, må dagen systematiseres rundt den enkelte beboers livshistorie.
Livsgledehjem, som eies og drives av Livsglede for Eldre, er et godt verktøy for å lykkes med dette. Livsgledehjem tar utgangspunkt i eksisterende strukturer og det gode arbeidet som allerede gjøres, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen. Samtidig er rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorgsutfordringer. Gjennom våre konsepter gjør barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale ildsjeler en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler innfrir samtidig innhold i rammeplaner og formålsbeskrivelser.
Møtene mellom generasjoner, generasjonsmøter, fremmer folkehelsen og gir vanvittig mye glede, både for gammel og ung.


Våre verdier

Glede

Det er glede i enhver meningsfull aktivitet,
og gleden er en naturlig del av vårt arbeid.

Engasjement

Vi skal skape engasjement og stolthet i
eldreomsorgen.
 

Trygghet

Vi skal bidra til å lage trygge rammer for
en god og innholdsrik alderdom.

Lagspill

Vi skal jobbe for økt samarbeid lokalt og nasjonalt, og på tvers av fagområder. Vi skal spille andre og hverandre gode.

Vår visjon er livsglede for alle eldre!

Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. I sentrum for all vår virksomhet står de eldre.
Vi tenker stort, og inkluderer alle eldre i vår livsgledevisjon.

Historie

Livsglede for Eldre oppsto først som en frivillig organisasjon i Kristiansand. Den 1. mars 2005 opprettet sykepleierstudentene Annette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal den første lokalforeningen, og i begynnelsen besto vår aktivitet hovedsakelig av større fellesarrangementer for eldre, basert på frivillig innsats og bidrag fra næringslivet. Livsglede for Eldre ble formelt stiftet 13. august 2007. Lokalforening nummer to ble etablert i 2006 av studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag med Sigrid Moum (tidl. Seppola) som leder. I samarbeid med Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ledet Sigrid et pilotprosjekt som resulterte i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, og de første to sykehjemmene ble sertifiserte våren 2010 (hhv. Buran helse- og velferdssenter 8/4-10 og Havsteinekra helse- og velferdssenter 15/4-10). Livsgledesykehjem ble nasjonal i 2012 gjennom Stortingsmelding 19: Morgendagens omsorg, og endret navn til Livsgledehjem i 2017. Nå er Livsglede for Eldre en landsomfattende organisasjon, både innen frivillighet, generasjonsmøter og eldreomsorg, med kontorer i tre norske byer og aktivitet i alle landets fylker.

Livsgledehjem

Livsglede for Eldre driver med innovativ tjenesteutvikling innen eldreomsorgen. Vi har utviklet, eier og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem; et systemverktøy som ivaretar de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg. I eldrereformen Leve hele livet står det at Livsgledehjem skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det får opplæring, støtte og veiledning til å sette aktivitet og gode opplevelser for den enkelte i system. Stortingsmelding 29: morgendagens omsorg beskriver Livsgledehjem som en av fem nasjonale strategier for å øke frivilligheten i omsorgssektoren, og frivillighetsmeldinga fra 2019 nevner at Livsgledehjem kan bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. Livsgledehjem bygger på det gode arbeidet som allerede gjøres, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs. Livsgledehjem er også et lederverktøy. Med utgangspunkt i livshistoriekartlegginger,  kalenderplaner, prosedyrer og rutiner for evaluering og oppdatering bidrar det også til å innfri punkter i lover og forskrifter som forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestenverdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.

Frivillighet og generasjonsmøter

Livsglede for Eldre har siden oppstarten etablert lokalforeninger over hele landet, og disse finnes nå i de fleste av landets fylker. Hver lokalforening arbeider selvstendig og med eget styre, og består av engasjerte frivillige som bruker fritiden sin på å gi eldre mer livsglede i hverdagen. De som ønsker å bidra til å gjøre mer mulig i eldreomsorgen kan gjøre det gjennom en av våre lokalforeninger. Livsgledehjem nevnes også som en av fem hovedstrategier for økt frivillighet i Stortingsmelding 19: Morgendagens omsorg, og ansatte oppsøker og mobiliserer personer og miljøer som kan bidra frivillig takket være gode rutiner og prosedyrer.

Livsglede for Eldre ønsker å bidra til å øke rekrutteringen til omsorgsyrker, og det er viktig at generasjonene har gode møtearenaer. Derfor samarbeider vi med hele spekteret av utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høgskoler og universitet. Vi har som mål å være en del av undervisningen på alle videregående skoler, høgskoler og universiteter gjennom livsgledepedagogikk. Livsglede for Eldre i utdanningsinstitusjoner gir glede for alle aldre, og bidrar forhåpentlig til at flere elever og studenter velger å jobbe innen eldreomsorgen.

Tjenesteutvikling

Vi utvikler også løpende andre konsepter som har som mål å skape mer livsglede. Sammen med utvalgte kommuner er vi blant annet i gang med å lage konsept som kan sikre kommunene et helhetlig aktivitetstilbud, også for eldre som bor hjemme.

Våre vedtekter

Her kan du lese våre vedtekter. Link til dokument

 

Styret

Stein Hannevik – styreleder
Gunveig Eide – styremedlem
Gunn Ovesen – styremedlem
Bjørn Frydenborg – styremedlem
Grete Skindlo – styremedlem
Marit Lambrechts – styremedlem
Beate Olimstad – ansattrepresentant
Elin Anita Verdal Madsen – rådets representant
Linn Therese Amundsen – fast møtende varamedlem

 

Rådet

Annette Skeie Jacobsen – leder
Elin Anita Verdal Madsen – rådsmedlem
Espen Albert – rådsmedlem
Kurt Mosvold – rådsmedlem
Christer B. Paulsen – rådsmedlem
Bente Berg Lervåg – Rådets representant fra medlemskommunene
Kjell Frølich Benjaminsen – rådsmedlem
Sissel Finstad – rådsmedlem
Afshan Rafiq – rådsmedlem
 

Valgkomiteen

Hanne Krogh – medlem
Henrik Syse – medlem
Kjetil Johnsen – fast varamedlem

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre