Livsglede

Livsgledehjem

 

Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas.

Ideen om å lage en sertifiseringsordning for sykehjem oppsto i Trondheim i 2007, da sykepleierstudentene i lokalforeningen til Livsglede for Eldre mente det måtte være mulig å drive et sykehjem med livsglede som grunnleggende verdi. Dermed ble pilotprosjektet Livsgledesykehjem startet i 2008, i tett samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune.  Pilotprosjektet ble utviklet sammen med og prøvd ut ved helse- og velferdssentrene Havsteinekra og Buran i Trondheim. Disse to sykehjemmene ble sertifiserte livsgledesykehjem i 2011, og kort tid etter ble prosjektet til den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem (jf. Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg punkt 2.3.2). Sertifiseringsordningen endret navn til Livsgledehjem i mars 2017.

 

Livsglede satt i system

Mange institusjoner jobber aktivt for å møte de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til beboerne sine. Men vi erfarer at de fleste mangler et systematisk verktøy som sikrer at dette gjøres jevnlig, og på hver enkelts premisser. Gjennom standarden Livsgledehjem skaper virksomheten rutiner og systemer som gjør at individuelle psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Slik får den enkelte tilbud om aktiviteter som er tilpasset ham eller henne hver uke, og aktivitetene gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb.

 

Hvordan?

For å bli sertifisert som Livsgledehjem skal institusjonen lage et system for å oppfylle ni kriterier (under). Systemet legges til virksomhetens internkontroll, slik at livsgledearbeidet blir bærekraftig. Man tar utgangspunkt i aktiviteter og tiltak som er gjennomførbare i en helt vanlig arbeidsdag, uten ekstra bemanning. Samtidig lager man rutiner for aktivt å mobilisere og ta godt imot nærmiljøet (skoler, barnehager, bedrifter, frivillige, trossamfunn, lag og foreninger, pårørende og så videre).

 

De 9 Livsgledekriteriene

 • Alle ansatte ved virksomheten skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva deltagelse innebærer.
 • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehage og organisasjoner i nærmiljøet.
 • Virksomheten skal legge til rette for at beboer får komme ut i frisk luft minst en gang hver uke.
 • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
 • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
 • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene.
 • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
 • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen.

 

Primærkontaktordning

En fungerende primærkontaktordning er en forutsetning for å gå i gang med Livsgledehjem. Ved et livsgledehjem skal primærkontaktene samle inn detaljerte livshistorie-kartlegginger av alle sine beboere. På bakgrunn av kartleggingen skal primærkontakten planlegge individuelle kalendere med aktiviteter og tiltak for hver av sine beboere. Målet er å skape et meningsfullt innhold i hverdagen deres. Deretter skal aktivitetene i kalenderen gjennomføres, dokumenteres og evalueres. Fordi demens og annen sykdom ofte endrer preferanser og ressurser hos mange eldre, er det viktig at både kartlegging og kalender evalueres og oppdateres jevnlig. Det gjøres på bakgrunn av dokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Denne metoden kaller vi livsgledesirkelen. Sammen med livsgledekriteriene danner den grunnlaget for livsgledearbeidet.

 

«Aktiviteter» er et vidt begrep i livsglededearbeidet, og handler først og fremst om små tiltak i hverdagen, basert på tidligere levd liv og vaner som gir mening og gode øyeblikk. Det kan være en god samtale under fire øyne om et tema man interesserer seg for, mimring med fotoalbum, morgenkaffe på senga, å høre yndlingsmusikken mens man får rullet hår eller å få se Sportsrevyen hver søndag.

Vi anbefaler også at institusjonen kartlegger hobbyer og interesser blant sine ansatte, slik at de i større grad kan bidra i aktiviteter de selv liker. Er noen gode til å bake lefse, kan noen binde flue eller har noen en frukthage de kan stille til disposisjon?

 

Hvorfor?

Livsgledehjem er et systemverktøy som bidrar til å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene, som for eksempel forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. I Stortingsmelding 15 (2017 – 2018): Leve hele livet leser vi at Livsgledehjem er en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet, og at Livsgledehjem «skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer.” Også i Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg (punkt 4.5) er Livsgledehjem en av Stortingets fem hovedstrategier for økt frivillighet i eldreomsorgen. Sist, men ikke minst, nevner Folkehelsemeldinga, som kom i april 2019, Livsgledehjem og Livsglede for Eldre som tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre (boks 3.7).

Livsgledekriteriene berører videre områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer (jf. Demensplan 2015: Den gode dagen), og kan sees opp mot Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. I Stortingsmelding 25 (2006 – 2006): Mestring, muligheter og mening står det at ”det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale helse- og omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. (…) Regjeringen ønsker derfor å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i helhetlig omsorgstilbud”. Livsgledehjem er et godt redskap for å komme i mål med nevnte områder. Her legges det med andre ord føringer fra øverste hold, og Livsgledehjem trekkes flere steder frem som et verktøy for å gi et enda bedre tjenestetilbud i kommunene.

* Se også Kort om Livsgledehjem, som kan lastes ned her

I tillegg til at livsgledearbeidet hjelper virksomheten med å oppfylle lovpålagte krav, opplever vi positive endringer blant både de som jobber og de som bor der. De ansatte får mulighet til å jobbe mer helhetlig og personsentrert, slik at de får et mer meningsfylt innhold i hverdagen. Vi ser også en tydelig tendens til forbedret arbeidsmiljø og økt stolthet og eierskap til arbeidsplassen, redusert bruk av tvang, bedre ernæring blant pasientene, nedgang i bruk av eventuelt medisin, mindre uro og bedre søvn om natten, samt roligere måltider og stell ved mange sertifiserte Livsgledehjem. Mange rapporterer også om nedgang i sykefravær etter at de ble med i sertifiseringsordningen. Ikke minst legger sertifiseringsarbeidet til rette for bedre samarbeid og kommunikasjon med pårørende, nærmiljø og frivillige ressurser.

 

En langsiktig satsing

Kommuner og institusjoner som er interesserte i å bli med i sertifiseringsordningen må sikre seg at det er motivasjon blant ansatte for å gå i gang med denne endringsprosessen, og at det vil bli prioritert av kommunen over tid. Livsgledehjem er ikke et prosjekt, men et langvarig endringsarbeid, som skaper nye holdninger, metoder og rutiner på virksomheten. Det krever målrettet arbeid og langsiktig engasjement, både på institusjonen og i kommuneledelsen.  Det tar i snitt 1 – 1,5 år fra oppstart til virksomheten er klart for sertifisering, og deretter følges det opp med årlige resertifiseringer. Les mer i vårt grunndokument Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som ligger til nedlasting i høyremargen. Livsgledearbeidet kan og bør kombineres med annet kvalitets- og utviklingsarbeid på enheten og i kommunen, og settes i sammenheng med eksisterende verktøy som Demensomsorgens ABC/VIPS og lignende. Forankring i ledelsen på alle nivå er helt nødvendig for at prosessen skal lykkes. Helse- og omsorgssjefen i kommunen inngår den overordnede avtalen med Livsglede for Eldre, og må også være engasjert og involvert gjennom hele sertifiseringsprosessen. Det er særlig avgjørende at leder for institusjonen engasjerer seg i livsgledearbeidet. Hun/han skriver derfor en egen samarbeidsavtale med Livsglede for Eldre. Kommuneledelsen må sette av midler på budsjettet til oppstart, ansettelse av livsgledekonsulent og eventuelt andre utgifter, og deltakelse skal vedtas politisk i alle kommuner som ønsker å delta i ordningen. Det er mulig å søke om midler hos f.eks. Fylkesmannen og Helsedirektoratet til finansiering av Livsgledehjem.

Hvem kan bli med?

I samarbeid med Helsedirektoratet er vi i gang med en utrulling av Livsgledehjem over hele Norge, basert på geografisk nærhet til andre kommuner i sertifiseringsprosess. Målet vårt er at minst 50 % av landets kommuner skal ha fått tilbud om livsgledesertifisering av sine sykehjem innen 2020. Se hvor vi er i gang i fylkesoversikten i høyremargen. Sertifiseringsordningen er også åpen for boliger med heldøgns omsorg, så lenge boligene er samlet geografisk og har en noenlunde samme organisering av arbeidet som et tradisjonelt sykehjem (eksempelvis primærkontaktordning, felles rapport, felleslokaler, tilsyn døgnet rundt).

Primærkontaktene har en nøkkelrolle ved livsgledehjemmene, og en god rollebeskrivelse for primærkontaktene er det første som må være på plass. De ansatte ved virksomheten må også kunne bruke internkontrollen og forbedringsmeldinger aktivt, og HMS-rutiner og møtestruktur bør være i orden. Slike grunnleggende strukturer er noe av det man kan jobbe med mens man venter på å bli med i sertifiseringsordningen. Les mer i dokumentene Rydde i huset og Kort om Livsgledehjem (kan lastes ned til høyre på siden).

Hvis kommunen ønsker å delta i sertifiseringsordningen, skal noen fra rådmannsnivå henvende seg til Livsglede for Eldre på vegne av kommunen. Når et samarbeid inngås, forplikter kommunen seg økonomisk, og skal blant annet ansette en livsgledekonsulent som får opplæring og veiledning av våre sertifisører. Livsgledekonsulenten er prosessveileder og inspirator fram mot sertifisering, og fungerer som bindeledd mellom Livsglede for Eldre og de ansatte på institusjonen. Les mer om hva kommunen forplikter seg til i Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledehjem (kan lastes ned til høyre på siden).

 

Etter at Ørland sykehjem ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, har det blitt betydelig nedgang i bruken av sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne. Min jobb som lege har endret seg til det bedre, da det virker som sykepleierne er blitt tryggere i sine avgjørelser, og tar kontakt når det er relevant i større grad enn før. Det virker også som det er blitt større arbeidsglede og stolthet blant pleierne etter at vi ble med i ordningen. Livsgledearbeidet på sykehjemmet har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet på Ørland.

Ingvar Berg

Sykehjemslege, Ørland sykehjem

Mye har blitt bedre hos oss etter at vi ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Blant annet har vi en beboer som kom til oss fra et annet sykehjem. De som jobbet der beboeren bodde før ønsket oss lykke til, da de hadde hatt store utfordringer med vedkommende. De fortalte at tre pleiere måtte til ved hvert stell, og pasienten var urolig og tidvis aggressiv. Han hadde ikke verbalt språk, var sengeliggende og fikk sondemat.

I tråd med livsgledesirkelen kartla vi beboerens bakgrunn, hobbyer og preferanser, og brukte livshistorien for å sette inn tillitskapende tiltak, allerede fra første dag. Med fokus på det som ga glede og ønsket adferd, fjernet vi gradvis uro og utagerende oppførsel. Nå har pasienten bodd hos oss i ca 6 måneder, og nå ligger han ikke lenger i senga, men går selv. Han steller seg faktisk også selv, kun med veiledning fra en pleier, og spiser uten assistanse. Vi ser at beboeren opplever stor livsglede gjennom maten. I tillegg har han begynt å snakke litt igjen, og pleierne rapporterer om mange koselige samtaler. Gjennom Livsgledehjem er det ingen tvil om at livskvaliteten til beboeren har blitt mange hakk bedre. Pårørende ser storøyd på forvandlingen, og vår arbeidsdag har blitt enklere. Ikke minst er det besparende, både i slitasje på ansatte og i kroner og øre.

Livsgledeansvarlig ved sertifisert livsgledehjem

Ønsker dere å delta i
sertifiseringsordningen
Livsgledehjem?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt.

 

Navn:

E-post:

Tlf:

Kommune:

Navn på virksomhet:

Stilling:

Har virksomheten en fungerende internkontroll?

Kommentar:

Er internkontrollen digital?

Hvordan brukes internkontrollen i hverdagen av ansatte?

Har virksomheten en fungerende primærkontaktordning?

Hvis ja, kjenner alle ansatte til rollebeskrivelsen for primærkontakt?

Kan alle ansatte å dokumentere i elektronisk pasientjournal?

Bruker alle de ansatte e-postsystemet?

Er flertallet av de ansatte på virksomheten motiverte for å bli med i sertifiseringsordningen?

Er de ansatte godt informert om Livsgledehjem?

Hvordan er satsingen på Livsgledehjem forankret i kommuneadministrasjonen?

Hvordan er satsingen på Livsgledehjem forankret politisk?

Vil du vite mer om livsgledehjem, kontakt oss på:
post@livsgledeforeldre.no

Vi endret en rekke rutiner og gjorde mange forbedringer etter at vi ble livsgledehjem. På ett år ble legemiddelutgiftene våre redusert fra 580 000 til 175 000. Tidligere sto beboerne ofte fast på beroligende midler og fikk en del sovemedisin, men nå bruker vi generelt lite medisin. Det vi sparer, bruker vi på ekstra ansatte og opplevelser for beboerne. Samt litt dyrefôr.

Merethe Birkeland

Leder, Lund sykehjem

Livsgledehjem i ditt fylke:
Akershus

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Nannestad pleie- og omsorgssenter (Nannestad, 2019)

I sertifiseringsprosess:

 • Gjerdrum bo- og behandlingssenter (Gjerdrum)
 • Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg (Eidsvoll)
Aust-Agder

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Feviktun bo- og omsorgssenter (Grimstad, 2014)
 • Frivolltun bo- og omsorgssenter (Grimstad, 2013)
 • Færvik bo- og omsorgssenter (Arendal, 2014)
 • Høvågheimen bo- og aktivitetssenter (Lillesand, 2018)
 • Lillesand bo- og aktivitetssenter (Lillesand, 2018)
 • Nyskogen bo- og omsorgssenter (Arendal, 2016)
 • Røed bo- og omsorgssenter (Arendal, 2016)
 • Saltrød bo- og omsorgssenter (Arendal, 2018)
 • Solhaug bo- og omsorgssenter (Arendal, 2013)

 I sertifiseringsprosess:

 • Plankemyra bo- og omsorgssenter (Arendal)
 • Tromøy bokollektiv (Arendal)
 • Elim bokollektiv (Arendal)
Buskerud

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Fjell bo- og servicesenter (Drammen, 2016)
 • Fredholt bo- og servicesenter (Drammen, 2017)
 • Gulskogen bo- og servicesenter (Drammen, 2016)
 • Hamborgstrøm bo- og servicesenter (Drammen, 2016)
 • Hole bo- og rehabiliteringssenter (Hole, 2017)
 • Konnerud bo- og servicesenter (Drammen, 2017)
 • Losjeplassen bo- og servicesenter (Drammen, 2016)
 • Saniteten bo- og servicesenter (Drammen, 2016)
 • Strømsø bo- og servicesenter (Drammen, 2016)
 • Sundjordet bofellesskap (Hole, 2019)
 • Åskollen bo- og servicesenter (Drammen, 2016)

 

Finnmark

I sertifiseringsprosess:

 • Sykestua/korttids- og lindrende enhet (Vadsø)
 • Vadsø bo- og omsorgssenter (Vadsø)
Hedmark

Sertifiserte Livsgledehjem:

 • Finsalhagen omsorgssenter, Finsalsenteret, Kåtorp bo-og aktivitetssenter (Hamar, 2018)
 • Klukstuen omsorgssenter, omsorgsboliger og sykehjem (Hamar, 2018)
 • Kløverenga omsorgsbolig, Prestrudsenteret (Hamar, 2018)
 • Parkgården sykehjem (Hamar, 2018)
Hordaland

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Midtbygda sjukeheim (Bergen, 2019)
Møre og Romsdal

Sertifiserte virksomheter:

 • Halsa sykehjem (Halsa, 2017)
 • Averøy sykehjem (Averøy, 2019)
Nordland

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Fauske sykehjem, avd. Helsetunet 1 (Fauske, 2017)
 • Fauske sykehjem, avd. Helsetunet 2 (Fauske, 2017)
 • Fauske sykehjem, avd. Moveien (Fauske, 2017)
 • Furumoen sykehjem (Bodø, 2019)
 • Hovdejordet sykehjem (Bodø, 2018)
 • Mørkved sykehjem (Bodø, 2017)
 • Sentrum sykehjem (Bodø, 2018)
 • Stadiontunet sykehjem (Bodø, 2017)
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter, avd. Langbølgen (Bodø, 2019)
 • Vollsletta sykehjem (Bodø, 2018)

I sertifiseringsprosess:

 • Ankenes bo- og servicesenter (Narvik)
 • Ellas Minne bo- og rehab.senter (Narvik)
 • Fredlundskogen (Vefsn)
 • Furumoen sykehjem (Narvik)
 • Oscarsborg bo- og servicesenter & Villa Solborg (Narvik)
 • Vefsn sykehjem (Vefsn)
Oppland

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Vestre Slidre sjukeheim (Vestre Slidre, 2018)
I sertifiseringsprosess:
 • Aurdal omsorgsbolig (Nord-Aurdal)
 • Institusjon Aurdal (Nord-Aurdal)
 • Institusjon Fagernes (Nord-Aurdal)
 • Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (Jevnaker)
 • Omsorgsbolig Fagernes (Nord-Aurdal)
 • Østre Toten sykehjem (Østre Toten)
Oslo

Ingen Livsgledehjem i dette fylket enda. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Rogaland

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Lund omsorgssenter, sykehjemmet (Lund, 2017)

I sertifiseringsprosess:

Sogn og Fjordane

Ingen Livsgledehjem i dette fylket enda. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Telemark

I sertifiseringsprosess:

 • Haugmotun omsorgssenter (Notodden)
Troms

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Bergseng bo- og servicesenter (Harstad, 2018)
 • Bergsodden sykehjem (Harstad, 2017)
 • Bjarkøy sykehjem (Harstad, 2018)
 • Finnsnes omsorgssenter (Lenvik, 2018)
 • Ibestad sykehjem (Ibestad, 2019)
 • Kveldsol sykehjem (Harstad, 2018)
 • Olavsgården bosenter (Harstad, 2018)
 • Rossfjord sykehjem (Lenvik, 2018)
 • Slottet sykehjem (Harstad, 2018)
 • Stangnes sykehjem (Harstad, 2017)

I sertifiseringsprosess:

 • Gratangsheimen (Gratangen)
Trøndelag

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Bakklandet Menighets omsorgsenter (Trondheim, 2015)
 • Bromstad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Brundalen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Buen sykehjem (Melhus, 2017)
 • Buran helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Byneset helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Charlottenlund helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Dragvoll helse- og velferdssenter (Trondheim, 2017)
 • E. C. Dahls helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Egge helsetun (Steinkjer, 2018)
 • Fosnes alders- og sykeheim (Fosnes, 2018)
 • Frøya sykehjem (Frøya, 2016)
 • Havstein helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Havsteinekra helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Hemne helsesenter (Hemne, 2016)
 • Hitra helsetun (Hitra, 2016)
 • Hjorten helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Horg sykehjem (Melhus, 2016)
 • Høylandet sykeheim (Høylandet, 2017)
 • Ilevollen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Ilsvika helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Inderøyheimen (Inderøy, 2016)
 • Kattem helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Kystad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ladesletta helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Laugsand helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Lierne helsetun (Lierne, 2016)
 • Midtre Gauldal sykehjem (Midtre Gauldal, 2018)
 • Moholt helse- og velferdssenter (Trondheim, 2017)
 • Mosvik sykeheim (Inderøy, 2016)
 • Munkvoll helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Namsskogan omsorgssenter (Namsskogan, 2017)
 • Nypantunet helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Oppdal helsesenter (Oppdal, 2017)
 • Overhalla sykeheim (Overhalla, 2015)
 • Persaunet helse- og velferdssenter (Trondheim, 2019)
 • Ranheim helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Roan sykehjem (Roan, 2019)
 • Steinkjer sykehjem (Steinkjer, 2017)
 • Stod sykehjem (Steinkjer, 2018)
 • Søbstad helsehus, 4. og 5. etg (Trondheim, 2019)
 • Tempe helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Tiller helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Trondhjems Hospital (Trondheim, 2015)
 • Valentinlyst helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Verdal bo og helsetun (Verdal, 2015)
 • Zion helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ørland sykehjem (Ørland, 2017)
 • Ørmelen bo- og helsetun (Verdal, 2015)

I sertifiseringsprosess:

 • Halsen sykehjem (Stjørdal)
 • Nidarvoll helsehus, langtidsavd. (Trondheim)
Vest-Agder

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Kvinesdal bo og rehabilitering (Kvinesdal, 2014)
 • Lindesnes omsorgssenter (Lindesnes, 2015)
 • Mandal sykehjem (Mandal, 2013)
 • Marnardal omsorgssenter (Marnardal, 2019)
 • Tjørsvågheimen (Flekkefjord, 2017)
 • Sirdalsheimen (Sirdal, 2019)
Vestfold

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Furuheim sykehjem (Larvik, 2019)
 • Grevle sykehjem (Larvik, 2019)
 • Kvelde sykehjem (Larvik, 2019)
 • Rekkevik sykehjem (Larvik, 2019)
 • Stavern sykehjem (Larvik, 2019)
 • Tjølling sykehjem (Larvik, 2019)
 • Yttersølia sykehjem (Larvik, 2019)

 

I sertifiseringsprosess:

 • Lardal sykehjem (Larvik)
 • Svelvik sykehjem (Svelvik)
Østfold

Ingen Livsgledehjem i dette fylket enda. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etasje), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kongens gate 36, 7012 Trondheim
Oslo: Akersgata 43 (2. etasje),  0158 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2016 Livsglede for Eldre

Engasjer deg!

Meld deg inn i et lokallag eller støtt oss.