Faglig fokus og tydelig ledelse på Furuheim

Faglig fokus og tydelig ledelse på Furuheim

Den 8. februar 2019 ble Furuheim sykehjem i Larvik kommune sertifisert Livsgledehjem, og ble dermed det tredje sykehjemmet i kommunen som passerte nåløyet.

 

Leder forteller at Livsgledehjem har bidratt til at ansatte bruker sin kunnskap, faglighet og kreativitet mer i arbeidet enn før. Sertifiseringsarbeidet har medført at de har skapt gode møtearenaer for ansatte, der faglige diskusjoner tas og etiske refleksjoner gjøres hyppig. Selv om de også gjorde dette før, merker de nå at fokuset har blitt rettet mot den enkelte pasient. 

For videre utvikling sier ledelsen at det er det viktig å ha fortsatt fokus på fag, og at engasjerte og tilstedeværende ledere må gå foran som gode rollemodeller for ansatte. Andre områder de ønsker å ha ekstra søkelys på det neste året, er å se den røde tråden i arbeidet, samt å ha økt fokus på å se muligheter, ikke begrensninger.

Vi gratulerer alle på Furuheim sykehjem så mye med dagen, og ønsker lykke til i det videre utviklingsarbeidet!

Leder for Furuheim mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem

Avdelingsleder mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem

Nå har Norge 100 Livsgledehjem!

Nå har Norge 100 Livsgledehjem!

Det var en merkedag, både for Larvik kommune og Livsglede for Eldre, da Yttersølia sykehjem ble sertifisert som Livsgledehjem nummer 100 den 12. februar 2019.

Ledelsen og ansatte ved sykehjemmet forteller at livsgledekonseptet har bidratt til økt fokus på personsentrert omsorg hos dem. Pasientene har fått økt livskvalitet, og de opplever økt trygghet, glede og mestring på sykehjemmet. Arbeidet er satt i system, slik at individuell oppfølging av hver pasient nå er mindre avhengig av hvem som er på jobb. I tillegg opplever de en større bevissthet rundt dokumentasjon og brukermedvirkning, og at pårørende er mer inkludert i hverdagen og livet generelt på sykehjemmet. Faget har fått en mening!

– Jeg tok en pasient med ut i vår, som ikke hadde vært ute på lang tid. Hun frydet seg veldig over fargene, lyset, og den friske luften, og sa at dette måtte vi gjøre flere ganger.

Ansatt, Yttersølia sykehjem

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket tillykke som Livsgledehjem nummer 100 per videokonferanse da Yttersølia sykehjem besto sertifiseringen.

Eldreminister Åse Michaelsen ønsket Livsgledehjem nummer 100 til lykke per videokonferanse da Yttersølia besto sertifiseringen.

 

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter ends sertifisering

Glad livsgledegruppe og sertifisører etter endt sertifisering

– Livsgleden slutter ikke på fredag kl. 15!

– Livsgleden slutter ikke på fredag kl. 15!

Nok et livsgledeseminar ble avviklet i Trondheim 6. februar. Seminaret arrangeres to ganger i året, og gir livsgledekonsulenter og ledelse ved institusjoner som skal i gang med Livsgledehjem en innføring i Livsglede for Eldre sitt arbeid og hva sertifiseringsordningen går ut på.

Helt nye kommuner denne omgangen var Eidsvoll og Jevnaker, med hver sitt sykehjem. Arendal kommune har allerede flere livsgledehjem, og nå begynner de siste tre institusjonene i kommunen med sertifiseringsarbeidet; Tromøy, Elim og Plankemyra. Vi er glade for å ha med alle! I tillegg deltok flere nye ledere fra kommuner og sykehjem som allerede er godt i gang med sertifiseringsarbeidet. Sertifisør Anne Grasbakken fortalte litt om historien bak sertifiseringsordningen, samt hva arbeidet til LFE går ut på.

De som var til stede fikk blant annet høre fra seniorrådgiver Siri Ramberg Stav fra Fylkesmannen i Trøndelag, som ga gode innspill da sertifiseringsordningen ble utviklet som pilotprosjekt. Stav fortalte om sine observasjoner fra tilsyn på sykehjem, og at Fylkesmannen hadde sett positive forskjeller på flere områder ved livsgledehjem kontra sykehjem som ikke var med i sertifiseringsordningen.

Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Trøndelag, dro paralleller mellom Livsgledehjem og Demings sirkel for forbedringsarbeid

Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Trøndelag, dro paralleller mellom Livsgledehjem og Demings sirkel for forbedringsarbeid

Siri Svenningsson fra Trondheim, som er landets mest erfarne livsgledekonsulent, snakket om sine erfaringer, og om hva de nye livsgledekonsulentene har foran seg. – Livsglede er det eneste som skal være smittsomt på avdelingene. Dere skal lage et system som tar vare på livsgleden, akkurat som dere har et system for legemiddelhåndtering. Pasientene skal oppleve meningsfulle stunder hele tiden, også når det er sommerferie eller påske. Livsgleden slutter ikke på fredager klokken tre!

Før lunsj dro seminardeltakerne på besøk på ulike livsgledehjem i Trondheim. Der fikk de mulighet for å se systemet for Livsgledehjem i praksis, samt sjansen til å stille spørsmål til de som har jobbet med det en stund. Takk til Ladesletta, Buran og E.C. Dahls helse- og velferdssentre for at de tok imot oss med åpne armer! Deretter bød Sparebank1 SMN på deilig lunsjbuffet, blant annet med velsmakende bidos i anledning samefolkets nasjonaldag.

Frøydis Høyem og Mia Solberg, som var avdelingsledere ved hver sitt livsgledehjem i Drammen før de ble headhuntet som veiledere og sertifisører i LFE, snakket om hvilket godt verktøy Livsgledehjem var for dem som ledere på sykehjem. – Sertifiseringsordningen kom som manna fra himmelen for meg som avdelingsleder. Endelig visste jeg hvem som skulle gjøre hva, og det ga meg et styringsverktøy og en forankring som gjorde mitt arbeid mye enklere, fortalte Høyem entusiastisk. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid i parallellsesjon.

Nok en gang vil vi sende en stor takk til Sparebank1 SMN, som sponset seminaret.

 

Hole sitt andre livsgledehjem

Hole sitt andre livsgledehjem

Den 29. januar ble Sundjordet bofellesskap sertifisert som Livsgledehjem.

Dermed ble Sundjordet den andre institusjonen i kommunen som har dette kvalitetsstempelet, da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble sertifisert i 2017. De ansatte på Sundjordet har alltid hatt fokus på livsglede, men forteller at Livsgledehjem har hjulpet dem med å gjøre arbeidet bærekraftig og forutsigbart.

Vi gratulerer!

Fornøyde sertifisører og medlemmer av livsgledegruppa på Sundjordet etter gjennomført sertifiseringsdag.

Fornøyde sertifisører og medlemmer av livsgledegruppa på Sundjordet etter gjennomført sertifiseringsdag.

– Ikke størrelsen det kommer an på!

– Ikke størrelsen det kommer an på!

Ei entusiastisk og sprudlende livsgledegruppe ønsket velkommen til sertifiseringsdag da Rekkevik sykehjem ble det andre livsgledehjemmet i Vestfold denne uka.

Å bli et livsgledehjem har ikke vært plankekjøring, selv om sykehjemmet er bygd på tomta til et gammelt sagbruk. I løpet av sertifiseringsdagen fortalte livsgledegruppa engasjert om alt det grundige, systematiske arbeidet de har lagt ned for å bli et livsgledehjem, både før og under veis i prosessen. Avdelingsleder Henriette Schøyen Bredal var opptatt av at Rekkevik sykehjem, som er et lite sykehjem, fikk være med på sertifiseringsordningen helt fra start i Larvik kommune. Siden da har de vist med glans at det ikke er størrelsen det kommer an på! Livsglede for Eldre gratulerer så mye med sertifikatet.

– Gode samtaler avsluttes med en god klem fra pasienten, som sier hvor mye det betyr. Slik blir små øyeblikk veldig store! Ansatt, Rekkevik sykehjem

Livsgledegruppa på Rekkevik sykehjem i Larvik

Livsgledegruppa på Rekkevik sykehjem