Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Kickoff for livsglede på Stjørdal!

Halsen Sykeheim startet offisielt prosessen mot å bli et livsgledehjem med kickoff for alle ansatte 13.06.18. Ordfører Ivar Vigdenes ønsket velkommen, og sa at kommunen ønsker best mulig pleie og omsorg til sine innbyggere innenfor gitte rammer.

Karin Knutsen, som er ansatt som livsgledekonsulent i Stjørdal, presenterte seg selv og sin rolle som prosessveileder i arbeidet som ligger foran dem. Deltagerne på kickoffen fikk også høre fra leder, hovedlivsgledeansvarlig og aktivitør fra Ørland sykehjem, som fortalte om hvordan prosessen mot å bli og forbli et livsgledehjem har vært for dem.

Etter lunsj var det duket for gruppearbeider for ansatte på Halsen sykehjem, noe de deltok på med liv og lyst.

 

LFE ønsker Stjørdal kommune og Halsen sykehjem lykke til i prosessen mot å bli et livsgledehjem.

Leder og livsgledeansvarlige fra Ørland sykehjem

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede for Eldre og Livsgledehjem i Stortingsmelding 15: Leve hele livet

Tidligere i mai la regjeringen fram sin nye eldrereform Leve hele livet gjennom Stortingsmelding 15. Som i Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg og Omsorg 2020 trekkes Livsglede for Eldre og Livsgledehjem nok en gang fram som leverandør av gode verktøy for kvalitetsarbeid og gledesspredning i eldreomsorgen.

Målene for reformarbeidet
Leve hele livet-reformen er en seier for alle oss som har stått på for at eldres psykososiale forhold må ivaretas på linje med medisinske og fysiske forhold, i eldreomsorgen! Tittelen er til forveksling lik Livsglede for Eldres motto: Lev livet livet ut! Målene for reformarbeidet: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sammenfaller også med flere av Livsglede for Eldre sine målsettinger. Leve hele livet-reformen inneholder tankegods med lang historie i Livsglede for Eldre, og løsninger som vi har mye erfaring med. Vi er da også nevnt både som en del av grunnlaget for reformen, og som eksempel blant løsningene på de utfordringene som er identifisert.

I den nye reformen står det blant annet at «Tiltaket [Livsgledehjem] skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer.»

I tillegg nevnes gode erfaringer fra livsgledehjemmet Sentrum sykehjem i Bodø, som blant annet forteller at de som del av livsgledesykehjemkonseptet arbeider systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag og tilrettelegge for samarbeid med skoler, barnehager og andre virksomheter og organisasjoner. Som følge har sykehjemmet og helse- og oppvekstfag ved Bodø videregående skole startet et samarbeid, og nå er tre klasser i helsearbeiderfag knyttet til hver sin avdeling ved sykehjemmet.

Hovedutfordringer som skal løses
Regjeringen har identifisert følgende hovedutfordringer som «Leve hele livet» skal løse:

– Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
– Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
-Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
-Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
-Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

For å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap skal det satses på 5 tiltak: gode øyeblikk, tro og liv, generasjonsmøter, samfunnskontakt og sambruk og samlokalisering.

Løsninger
Regjeringen presenterer 25 konkrete og utprøvde løsninger som kommunene oppfordres til å ta i bruk. Eldreministeren opplyste at det vil bli stilt midler til rådighet for kommuner som vil oppfylle intensjonen i reformen og bruke løsningene. Blant løsningene er aktiviteter og turer med ledsagere både i nærmiljøet og til utlandet, samarbeid mellom skole og sykehjem, livshistoriekartlegging og aktivitetsplan for den enkelte basert på dette. Dette innebærer muligheter for vårt arbeid på alle nivåer i organisasjonen.

Både Bodø vgs og over 150 andre videregående skoler bruker livsgledepedagogikk som opplæringsmetode innen helsefag. Metoden gir de unge praksisnær opplæring og eierskap til faget, og de eldre får mulighet for å være en ressurs for de unge. I tillegg er livsgledebarnehage og Livsglede for Eldres konsept til valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolen effektive verktøy for å skape gylne øyeblikk gjennom generasjonsmøter. På sikt håper vi det rekrutterer både til yrkesvalg og til frivilligheten. Slik blir det livsglede av!

Samarbeidsreform
Under lanseringen av reformen fokuserte statsministeren på at dette er en samarbeidsreform. Eldreministeren var opptatt av å skape varig endring, blant annet i form av løpende kvalitetsforbedring. Kulturministeren, med ansvar for frivillighetspolitikken, sa at reformen skal bidra til økt samarbeid mellom organisasjonene og kommunene, og flere frivillige i eldreomsorgen. Vi er utrolig glade for og stolte av at regjeringen trekker fram vårt arbeid som gode løsninger på framtidens omsorgsutfordringer, og håper med dette at enda flere vil være med å ta eldrebølgen med oss!

Ord er lite verdt hvis de ikke følges opp med handling. Regjeringens reform er lagt fram uten noen økonomisk tiltakspakke. Den skal finansieres over statsbudsjettet. Utviklingssentrene (USHT) og fylkesmennene vil sammen med KS, være sentrale. Det trengs økonomiske virkemidler i reformarbeidet. Skal reformen lykkes må disse innrettes slik at kommunene stimuleres til samarbeid med Livsglede for Eldre og andre organisasjoner med erfaring, tillit, metode og nettverk, i stedet for å «finne opp kruttet på nytt» selv.

 

– Denne dagen har vi gledet oss til!

– Denne dagen har vi gledet oss til!

3. mai åpnet enhetsleder Unn-Christin Melby kickoff for Livsgledehjem i Marnardal kommune med å kunngjøre at dette var noe hun virkelig hadde sett frem til. Det er tydelig at både enhetslederen og rådmann Kjell Rune Olsen brenner for å skape livsglede, og begge gleder seg til at Marnardals sykehjem skal bli et sertifisert Livsgledehjem. – Denne dagen har vi virkelig gledet oss til en god stund, fortalte Melby ivrig til de fremmøtte.

Det var en engasjert gjeng som deltok på kickoff; sykepleiere og sykepleiestudenter, helsefagarbeidere, fysioterapeut, representanter fra frivillige organisasjoner og daglig leder ved Frivilligsentralen var blant de oppmøtte. Det finnes mye vilje og engasjement i Marnardal kommune, og nå gleder de ansatte seg til å sette dette i system. I fremtiden skal kommunen slås sammen med Mandal og Lindesnes, som begge har vært gjennom sertifiseringsprosessen. Rådmann Kjell Rune Olsen kunne fortelle at det derfor var helt naturlig å sertifisere sykehjemmet i Marnardal også.

Beboerne i Marnardal er heldige som har så mange positive og engasjerte ansatte i kommunen. Med et slikt engasjement tror vi sertifiseringsprosessen blir både inspirerende og givende! Vi ønsker Marnardal kommune lykke til.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder: Foran fra v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal. Bak fra v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder.
Foran f.v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal.
Bak f.v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Kickoff Livsgledehjem Marnardal sykehjem

 

Fortjent resertifisering i Hole

Fortjent resertifisering i Hole

Den 25. april sto jubelen i taket da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble resertifisert. Senteret ble først sertifisert våren 2017, og har jobbet målbevisst med videre fagutvikling siden den gang.

Sertifisør Frøydis Høyem var aldri i tvil om at resertifiseringen var fortjent. – De ansatte har jobbet godt og målbevisst helt siden kickoff for to år siden, og gjennom livsgledearbeidet har de blitt enda bedre til å se hver enkelt beboer. Deres jobb er å tilrettelegge så hver enkelt får så gode dager som overhode mulig, noe de får til gjennom systematisk kartlegging og gode faglige vurderinger, forteller hun.

Tilbakemeldingene de ansatte forteller om fra beboere og pårørende viser også at livsgledesatsingen har vært vellykket. Livsglede for Eldre gratulerer Hole bo- og rehabiliteringssenter med resertifiseringen, og gleder oss til det videre samarbeidet!

Glade ansatte etter gjennomført resertifisering.
Bakerst fra venstre: Heidi Garli, Nina Helen Hove, Hrefna Ingthorsdottir, Monica Samuelsen og Jane Heltberg Foran fra venstre Frøydis Høyem (sertifisør fra LFE) og Else Granum.

Trippel suksess i Harstad

Trippel suksess i Harstad

I løpet av forrige fikk Harstad kommune tre nye Livsgledehjem, da Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem og Slottet sykehjem besto første sertifisering. Sertifisører Mia Solberg og Christine Sandø Lundemo forteller at livsgledekonsulent Katrine Edvardsen har vært en viktig prosessveileder gjennom hele forløpet:

– Katrine har gjort en fantastisk jobb med å hjelpe ansatte gjennom hele prosessen. De ansatte forteller at det å jobbe med livsglede har bidratt til økt fagforståelse, de har blitt bedre kjent med beboerne sine og de har fått mer meningsfylte arbeidsdager!

Med de tre nye livsgledehjemmene har Harstad i alt fem sertifiserte livsgledehjem. Vi gratulerer så mye, og gir tommel opp for et godt arbeid så langt til alle tre!