Gjensidig livsglede i Verdal

Gjensidig livsglede i Verdal

Helt siden 2009 har Verdal videregående skole vært en livsgledeskole og brukt livsgledepedagoikk ved helse- og oppvekstfag. Livsgledepedagogikk kan forklares som praksisnær opplæring i direkte møte med eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter. Det bygger på læreplanens mål, både i programfag og yrkesfaglig fordyping.

Jevnlig sender lærerne og elevene rapporter (helt frivillig) til Livsglede for Eldre og forteller om det de opplever og hva de lærer av å jevnlig besøke beboerne ved livsgledehjemmet Verdal bo- og helsetun som ligger i nærheten av skolen.

– Vi i klasse 2HEA ved Verdal vgs har i dag vært på Verdal bo- og helsetun og arrangert et livsglede for eldre prosjekt i aktivitetsavdelingen. I forveien så hadde vi planlagt av vi skulle synge sanger til beboerne samt ha allsang sammen med de. Vi planla også å lese avis for dem samt lese opp noen dikt for dem. I tillegg skulle vi også stå for kaffe og kaker servering.

– Vi elevene i 2HEA opplevde dette som gøy og meningsfullt og at beboerne koste seg veldig sammen med oss denne morgenen.  Når vi kom dit så spredde vi oss og satte oss ned sammen med beboerne og slo av en prat. Etter hvert begynte vi å servere kaffe og kaker som vi alle samarbeidet om å få ut til beboerne. Etter dette så gikk to elever fram og leste avisen framom alle beboerne så de skulle få høre litt om lokale nyheter og generelle nyheter rundt om i Trøndelag. Deretter leste en elev opp ett vår-dikt og så ble det sang og allsang. Etter dette satte vi oss ned sammen med beboerne og snakket og koste oss sammen. Til slutt avsluttet vi med 2 dikt til, samt at vi tok noen flere sanger som alle beboerne sang med på.

Noen andre elever har sendt oss en beskrivelse av en annen dag på livsgledehjemmet. Elevene har innledningsvis konkretisert hvilke faglige mål de hadde med besøket. Med dette viser elevene at besøket brukes som et pedagogisk verktøy samtidig som de gir beboerne verdifull innhold i hverdagen.

– Å lære gjennom livsgledepraktiske oppgaver stimulerer kreativiteten, og gir elevene følelsen av å gjøre noe meningsfullt. Lærere melder ofte om at elever føler mestring og får verdifull anerkjennelse, både fra eldre og ansatte i eldreomsorgen. Alt dette påvirker elevenes selvfølelse i positiv retning, noe som igjen er bra for læringsevnen, forteller Kari Sofie Iversen, veileder i livsgledepedagogikk i Livsglede for Eldre.

Elevene fra helse- og oppvekst med studiespesialisering skriver:

– Våre mål: 1. Kommunisere med brukerne på en god måte som skaper hverdagsmestring, helse, trivsel og velvære. 2. Ser sammenhengen mellom god kommunikasjon og er bevisst på egen kommunikasjon. 3. Deltar med stort engasjement, og tar ansvar for aktiviteten som er planlagt.

Vi dro til Verdal bo- helsetun, etter avtale med avdelingsleder. Vi skulle steke vaffel sammen med beboerne og resten av klassen. Da vi kom dit var alt lagt klart, som avtalt, og vi kunne bare sette oss ned og begynne stekingen etter at vi hadde fortalt hvem vi var og hvor vi kom fra. Vi fordelte vaffeljernene på to bord og beboerne satt vedsiden av oss. Vi pratet og koste oss mens vaflene ble stekt og spiste etter hvert som de ble klare. Vi tok fram pålegg som syltetøy og rømme. Det var en som ønsket sukker på vaflene så tok frem det etter ønsket. Målet med å sitte sammen med oss når vi stekte var for å få de til å føle at de også tok del i matlagningen og føle hverdagsmestring. Dette var en veldig vellykket stund, fordi alt gikk som det skulle, elevene og beboerne pratet mye og lo sammen. De sa de syntes det var utrolig trivelig at vi tok oss tid til å komme å ønsket å få flere slike.

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede i ny stortingsmelding!

Livsglede for Eldre og Livsgledehjem i Stortingsmelding 15: Leve hele livet

Tidligere i mai la regjeringen fram sin nye eldrereform Leve hele livet gjennom Stortingsmelding 15. Som i Stortingsmelding 29 (2012 – 2013): Morgendagens omsorg og Omsorg 2020 trekkes Livsglede for Eldre og Livsgledehjem nok en gang fram som leverandør av gode verktøy for kvalitetsarbeid og gledesspredning i eldreomsorgen.

Målene for reformarbeidet
Leve hele livet-reformen er en seier for alle oss som har stått på for at eldres psykososiale forhold må ivaretas på linje med medisinske og fysiske forhold, i eldreomsorgen! Tittelen er til forveksling lik Livsglede for Eldres motto: Lev livet livet ut! Målene for reformarbeidet: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sammenfaller også med flere av Livsglede for Eldre sine målsettinger. Leve hele livet-reformen inneholder tankegods med lang historie i Livsglede for Eldre, og løsninger som vi har mye erfaring med. Vi er da også nevnt både som en del av grunnlaget for reformen, og som eksempel blant løsningene på de utfordringene som er identifisert.

I den nye reformen står det blant annet at «Tiltaket [Livsgledehjem] skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer.»

I tillegg nevnes gode erfaringer fra livsgledehjemmet Sentrum sykehjem i Bodø, som blant annet forteller at de som del av livsgledesykehjemkonseptet arbeider systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag og tilrettelegge for samarbeid med skoler, barnehager og andre virksomheter og organisasjoner. Som følge har sykehjemmet og helse- og oppvekstfag ved Bodø videregående skole startet et samarbeid, og nå er tre klasser i helsearbeiderfag knyttet til hver sin avdeling ved sykehjemmet.

Hovedutfordringer som skal løses
Regjeringen har identifisert følgende hovedutfordringer som «Leve hele livet» skal løse:

– Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
– Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
-Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
-Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
-Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

For å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap skal det satses på 5 tiltak: gode øyeblikk, tro og liv, generasjonsmøter, samfunnskontakt og sambruk og samlokalisering.

Løsninger
Regjeringen presenterer 25 konkrete og utprøvde løsninger som kommunene oppfordres til å ta i bruk. Eldreministeren opplyste at det vil bli stilt midler til rådighet for kommuner som vil oppfylle intensjonen i reformen og bruke løsningene. Blant løsningene er aktiviteter og turer med ledsagere både i nærmiljøet og til utlandet, samarbeid mellom skole og sykehjem, livshistoriekartlegging og aktivitetsplan for den enkelte basert på dette. Dette innebærer muligheter for vårt arbeid på alle nivåer i organisasjonen.

Både Bodø vgs og over 150 andre videregående skoler bruker livsgledepedagogikk som opplæringsmetode innen helsefag. Metoden gir de unge praksisnær opplæring og eierskap til faget, og de eldre får mulighet for å være en ressurs for de unge. I tillegg er livsgledebarnehage og Livsglede for Eldres konsept til valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolen effektive verktøy for å skape gylne øyeblikk gjennom generasjonsmøter. På sikt håper vi det rekrutterer både til yrkesvalg og til frivilligheten. Slik blir det livsglede av!

Samarbeidsreform
Under lanseringen av reformen fokuserte statsministeren på at dette er en samarbeidsreform. Eldreministeren var opptatt av å skape varig endring, blant annet i form av løpende kvalitetsforbedring. Kulturministeren, med ansvar for frivillighetspolitikken, sa at reformen skal bidra til økt samarbeid mellom organisasjonene og kommunene, og flere frivillige i eldreomsorgen. Vi er utrolig glade for og stolte av at regjeringen trekker fram vårt arbeid som gode løsninger på framtidens omsorgsutfordringer, og håper med dette at enda flere vil være med å ta eldrebølgen med oss!

Ord er lite verdt hvis de ikke følges opp med handling. Regjeringens reform er lagt fram uten noen økonomisk tiltakspakke. Den skal finansieres over statsbudsjettet. Utviklingssentrene (USHT) og fylkesmennene vil sammen med KS, være sentrale. Det trengs økonomiske virkemidler i reformarbeidet. Skal reformen lykkes må disse innrettes slik at kommunene stimuleres til samarbeid med Livsglede for Eldre og andre organisasjoner med erfaring, tillit, metode og nettverk, i stedet for å «finne opp kruttet på nytt» selv.

 

– Denne dagen har vi gledet oss til!

– Denne dagen har vi gledet oss til!

3. mai åpnet enhetsleder Unn-Christin Melby kickoff for Livsgledehjem i Marnardal kommune med å kunngjøre at dette var noe hun virkelig hadde sett frem til. Det er tydelig at både enhetslederen og rådmann Kjell Rune Olsen brenner for å skape livsglede, og begge gleder seg til at Marnardals sykehjem skal bli et sertifisert Livsgledehjem. – Denne dagen har vi virkelig gledet oss til en god stund, fortalte Melby ivrig til de fremmøtte.

Det var en engasjert gjeng som deltok på kickoff; sykepleiere og sykepleiestudenter, helsefagarbeidere, fysioterapeut, representanter fra frivillige organisasjoner og daglig leder ved Frivilligsentralen var blant de oppmøtte. Det finnes mye vilje og engasjement i Marnardal kommune, og nå gleder de ansatte seg til å sette dette i system. I fremtiden skal kommunen slås sammen med Mandal og Lindesnes, som begge har vært gjennom sertifiseringsprosessen. Rådmann Kjell Rune Olsen kunne fortelle at det derfor var helt naturlig å sertifisere sykehjemmet i Marnardal også.

Beboerne i Marnardal er heldige som har så mange positive og engasjerte ansatte i kommunen. Med et slikt engasjement tror vi sertifiseringsprosessen blir både inspirerende og givende! Vi ønsker Marnardal kommune lykke til.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder: Foran fra v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal. Bak fra v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder.
Foran f.v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal.
Bak f.v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Kickoff Livsgledehjem Marnardal sykehjem

 

Fortjent resertifisering i Hole

Fortjent resertifisering i Hole

Den 25. april sto jubelen i taket da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble resertifisert. Senteret ble først sertifisert våren 2017, og har jobbet målbevisst med videre fagutvikling siden den gang.

Sertifisør Frøydis Høyem var aldri i tvil om at resertifiseringen var fortjent. – De ansatte har jobbet godt og målbevisst helt siden kickoff for to år siden, og gjennom livsgledearbeidet har de blitt enda bedre til å se hver enkelt beboer. Deres jobb er å tilrettelegge så hver enkelt får så gode dager som overhode mulig, noe de får til gjennom systematisk kartlegging og gode faglige vurderinger, forteller hun.

Tilbakemeldingene de ansatte forteller om fra beboere og pårørende viser også at livsgledesatsingen har vært vellykket. Livsglede for Eldre gratulerer Hole bo- og rehabiliteringssenter med resertifiseringen, og gleder oss til det videre samarbeidet!

Glade ansatte etter gjennomført resertifisering.
Bakerst fra venstre: Heidi Garli, Nina Helen Hove, Hrefna Ingthorsdottir, Monica Samuelsen og Jane Heltberg Foran fra venstre Frøydis Høyem (sertifisør fra LFE) og Else Granum.

Trippel suksess i Harstad

Trippel suksess i Harstad

I løpet av forrige fikk Harstad kommune tre nye Livsgledehjem, da Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem og Slottet sykehjem besto første sertifisering. Sertifisører Mia Solberg og Christine Sandø Lundemo forteller at livsgledekonsulent Katrine Edvardsen har vært en viktig prosessveileder gjennom hele forløpet:

– Katrine har gjort en fantastisk jobb med å hjelpe ansatte gjennom hele prosessen. De ansatte forteller at det å jobbe med livsglede har bidratt til økt fagforståelse, de har blitt bedre kjent med beboerne sine og de har fått mer meningsfylte arbeidsdager!

Med de tre nye livsgledehjemmene har Harstad i alt fem sertifiserte livsgledehjem. Vi gratulerer så mye, og gir tommel opp for et godt arbeid så langt til alle tre!
Stor interesse for livsgledemetoden i 2017!

Stor interesse for livsgledemetoden i 2017!

Årsrapport for 2017: Det har vært stor interesse for livsgledemetoden i 2017! Hele 43 kommuner er med i sertifiseringsprosessen Livsgledehjem og flere er på vei! Pr. 31/12-2017 var 110 sykehjem med i prosessen. 147 videregående skoler bruker livsgledepedagogikk, 30 ungdomskoler bruker valgfaget Innsats for andre til å gjøre noe for og med eldre i sitt nærmiljø, og 264 livsgledebarnehager besøker eldre i sine nærmiljøer jevnlig (107 nye i 2017!). I tillegg er det mange frivillige i Livsglede for Eldres 27 lokalforeninger landet rundt som jevnlig har aktiviteter som gir verdifull glede og innhold i hverdagen.

Sammen er alle med for å skape skape meningsfulle dager for eldre. Lev livet – livet ut! Les mer om dette i årsrapporten for Livsglede for ELdre 2017.

 

De gule englene i Vennesla

De gule englene i Vennesla

Beboere ved Venneslaheimen fikk denne uka besøk av livsgledeelever fra helse- og oppvekstfag ved Vennesla videregående skole. Elevene inviterte beboerne til fellessamling i stua og spurte beboere hva de hadde lyst til å finne på. Noen hadde lyst til en gåtur i vårsola, mens for andre fristet det mer med håndspa og manikyr. Noen spilte også bingo og konkurranseinstinktet var stort! Denne dagen var også en gruppe foreldre med barn i stua. Det var masse fin babysang som ble satt stor pris på av beboere, ansatte og elever.

– En god kombinasjon med de aller minste, de eldste og noen flotte ungdommer som koste seg sammen.

Livsgledeball med roser og dans

Livsgledeball med roser og dans

Sprudlende vin og mineralvann, gode kaker og dans fristet de eldre til å delta på årets livsgledeball ved livsgledehjemmet Havstein Helse- og velferdssenter i Trondheim. Hver deltaker fikk sin partner og mottok en rose, før de fikk foreviget kvelden med et polaroidbilde.

17. april inviterte lokalforeningen i Trondheim til livsgledeball for beboere ved Havstein Helse- og velferdssenter. Til sammen deltok 16 deltakere og like mange ledsagere på ballet. Flere gode kaker ble servert i tillegg til vin eller annen ønsket drikke. Nesten alle deltakerne fikk en partner av motsatt kjønn, og alle hadde tatt på seg finstasen. Noen fikk også en dans på gulvet til fengende musikk spilt av Leif Margido Granmo. Alle ga uttrykk for å ha kost seg, og forlot ballet med et smil om munnen.

Lokalforeningen ønsker å takke aktivitør ved Havstein Helse- og velferdssenter for godt samarbeid!

Seniorkino – nå også for livsgledebarnehager!

Seniorkino – nå også for livsgledebarnehager!

Seniorkino høres ut som øremerket litt eldre mennesker. Men hva skjer dersom vi mikser litt? Hva om vi finner fram til en gammel klassiker, «Emil i Lønneberget», tenker familieforestilling og lar dette bli rammen rundt nok en «Livsgledekino» på Jørpeland i Strand? Ja, da blir det stor stemning, nostalgiske opplevelser for de litt opp i åra, nye opplevelser for barna som får se hvordan man drev gård på gamlemåten og ikke minst, en flott fellesskapsopplevelse på tvers av generasjoner.

Tenke seg til å få kinoåpning med barnesanger, forteller leder av lokalforeningen i Strand, Edvard Tungland. Og så de flotte gule t-skjortene. Barna var de eldste barna i Rødlandsmyra barnehage på Tau og fra Bekkeveien barnehage på Jørpeland.

Og når ingen av livsgledebarna ble urolige de halvannen timene filmen varte, ja, så sier vel dette sitt om at filmen traff både unge og gamle.

Og etterpå, ble det i god livsgledetradisjon servert kaffe og lapper til de litt opp i åra, mens barna ble servert boller og rød saft, akkurat i god gammeldags «Emiltradisjon». Og serveringen, ja, den sto brukerne av Dagsenteret på Jørpeland for. Brukerne her driver kafé hver onsdag, men storinnrykk som dette, ca. 80 personer, er de nok ikke vant med. Men du all verden så gøy.

I løpet av formiddagstimene var det flere som snakket om ulike «Vinn- vinn» situasjoner.

Takk til kinosjef Roger for at han alltid stiller opp!

Tekst/foto: Edvard Tungland

 

 

Basar – sosialt, humørgivende og inntektsbringende!

Basar – sosialt, humørgivende og inntektsbringende!

Så har de gjort det igjen, elevene ved helsefaglinja på Strand videregående skole. De har gjennomført nok en basar, på «gamlemåten» med åresalg, og oppnådd akkurat det som en basar skal gi oss; sosialt felleskap, glede og humor, og ikke minst, etterlengtede inntekter i elevkassen. Og disse skal brukes til den nær forestående Spaniaturen som ledsagere ved Livsgledeturen som arrangeres sammen med lokalforeningen i Strand.

I de basarpynta lokalene ble det snart fullt og temperaturen steig etter hvert som åresalget gikk mot nye rekorder. Her var mye familie samla, søsken, mor og far, onkler og tanter og helt sikkert besteforeldre også. Og for de aller minste var det også egen tegnekrok! Og det var elevene som sto for nesten alt sammen. Åresalget ble supplert med informasjon om elevenes jobbinnsats på de «gule onsdagene» året gjennom på Tautunet og Jonsokberget Bo- og aktivitetssenter. Her ble vist flotte bilder, ikke minst fra dagene da elevene overtok drifta av Tautunet i 2 dager mens de ansatte var på kurs. Imponerende!

De frammøtte basargjestene fikk også informasjon med bilder fra Spaniaturen, nærmere bestemt byen Villajoyosa som er reisemål for 16 eldre og 18 elever.

Trekningen av flotte gevinster gikk smertefritt og gledesutbrudd sa noe om at gevinstene, gitt av alltid velvillige bedrifter og butikker lokalt, falt i smak hos de fleste. Og resultatet? Ca 20.000 nye kroner i elevkassen. Så da er vel det meste på plass før turen til Spania starter 2. mai.

Stor takk til elevene for innsatsen for den gode «Livsgledesaken» og stor takk til lokalt næringsliv som alltid stiller opp.

Tekst/foto: Edvard Tungland

 

Første kommune i Finnmark med Livsgledehjem

Første kommune i Finnmark med Livsgledehjem

 Den 4.og 5. april var det kickoff for institusjonene i Vadsø. Dermed er den første kommunen i Finnmark med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Sertifisørene Anne Grasbakken og Frøydis Høyem rapporterer om to flotte dager sammen med de ansatte fra Vadsø bo- og omsorgssenter og Sykestua, og ser fram i mot å samarbeide med dem og nytilsatt livsgledekonsulent Johanne Kirk.
Vi ønsker Vadsø lykke til i prosessen!

Johanne Kirk er livsgledekonsulent i Vadsø, og har kommet helt fra Danmark for drømmejobben. Med denne illustrasjonen presenterte hun seg selv på kickoff.

 

Livsgledekonsulent Johanne Kirk og Enhetsleder fra Vadsø sykehjem, Inger Anna Langvatn. Bildet er fra livsgledeseminaret i februar.

Startskuddet gikk i Gratangen

Startskuddet gikk i Gratangen

I snøvær og kulde ankom sertifisørene kommunehuset i Gratangen, der Gratangheimen sin kickoff skulle holdes 20.03.18. Men det var alt annet enn kaldt innenfor dørene. Sertifisørene ble overveldet av den fellesånden og innsatsviljen hele kommunen og sykehjemmet viste rundt ønsket om at sykehjemmet skal bli et livsgledehjem! Sertifisørene ble møtt av sektorleder for helse og omsorg, Hege Olsen Richardsen, som i løpet av dagen høstet mange godord av innbyggerne i kommunen. Rådmann Ole Kristian Severinsen ønsket velkommen, og Lena Klingan fortalte om sin sterke motivasjon for jobben som livsgledekonsulent. Leder og hovedlivsgledeansvarlig på Bjarkøy Sykehjem i Harstad, som straks skal sertifiseres, holdt et flott innlegg om hvordan de har opplevd sertifiseringsprosessen så langt.
Sertifisørene tror at med en så tydelig støtte fra hele kommunen, kommer dette til å bli en veldig bra prosess for Gatangsheimen, og ønsker masse lykke til videre.
Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.

Fra venstre: rådmann Ole Kristian Severinsen, livsgledekonsulent Lena Klingan, sertifisører Christine Sandø Lundemo, Annbjørg Lyngaas, Mia Solberg og sektorleder Hege Olsen Richardsen.