Bli Livsgledehjem!

Bli Livsgledehjem!

Ta bølgen med oss!
Her kan du lese mer om hva et Livsgledehjem gjør med hverdagen for ansatte og beboere, og hva din kommune får igjen ved å bli med i ordningen.

Hva er Livsgledehjem?

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem (tidl. Livsgledesykehjem) et systemverktøy som hjelper sykehjem og andre institusjoner for eldre med heldøgns omsorg med å ivareta de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til beboerne sine. Ordningen gir de ansatte verktøy som gjør at de kan jobbe mer systematisk for å skape et mer meningsfullt innhold i beboernes hverdag, med fokus på det som er mulig å gjennomføre i hverdagen, uten ekstra bemanning. Målet er at den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede, og en detaljert kartlegging av hver enkelt danner grunnlaget for å kunne oppfylle ni livsgledekriterier.

Ikke et prosjekt, men langvarig endringsarbeid

Livsgledehjem er ikke bare ”nok et prosjekt”, men et langvarig endringsarbeid, som vi erfarer at har positiv innvirkning på både holdninger, metoder og arbeidsmiljø. Det er også et godt styringsverktøy som gjør det enklere å komme i mål med lovpålagte krav fra myndighetene (som for eksempel forskrift om internkontrollVerdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften). I eldrereformen Leve hele livet leser vi at Livsgledehjem «skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette aktivitet og gode opplevelser for den enkelte i system». I Stortingsmelding 19: Folkehelsemeldingen står det at Livsgledehjem er et virkemiddel for å styrke aktiv omsorg og sette sosiale og kulturelle behov i sentrum, og Livsgledehjem er en av Stortingets hovedstrategier for økt frivillighet i Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg. Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem nevner Livgledehjem som verktøy for gode måltidopplevelser. Livsgledekriteriene berører dessuten områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer. Sertifiseringsordningen kan med andre ord knyttes til punkter i lover og forskrifter som skal sikre et godt tjenestetilbud, slik at kommunen oppnår bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse.
Forankring på alle nivå
Ønsker kommunen å delta, skal det gjøres et vedtak om deltakelse på politisk nivå for å sikre eierskap og forankring. For at sertifiseringsarbeidet skal fungere godt, må også leder for sykehjemmet og kommuneadministrasjonen engasjere seg, og ledelsen må være bevisst på at det dreier seg om en langsiktig satsing. Livsgledearbeidet bør implementeres i kommunens øvrige utviklingsarbeid innen helse og omsorg, og settes i sammenheng med eksisterende verktøy som Demensomsorgens ABC/VIPS og lignende. Det er kommunen som inngår den overordnede avtalen med Livsglede for Eldre; forankring i ledelsen på alle nivå er helt nødvendig for at prosessen skal lykkes. Livsgledehjem er forankret hos Helsedirektoratet.

For oss har ordningen gjort det mulig å organisere tjenestene på en systematisk og kvalitativt bedre måte enn vi gjorde før vi ble med i Livsgledehjem. I og med at øverste ledelse i kommunen  har anerkjent sertifiseringsordningen fra starten av, så har vi hele tiden ledelsen bak oss for de endringene som er foretatt.

Avdelingsleder Frøydis Høyem, Hamborgstrøm bo- og servicesenter, sertifisert Livsgledehjem

Utrulling

Den nasjonale utrullingen av sertifiseringsordningen skjer i samarbeid med Helsedirektoratet, basert på geografi. Slik bygger vi regionnettverk, og gjør ordningen robust. Vi avholder oppstart av nye livsgledehjem to ganger årlig. Ved oppstart må finansieringen være på plass og livsgledekonsulenten være ansatt (i prosentstilling). Les mer om de økonomiske aspektene og livsgledekonsulenten i Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som kan lastes ned på livsgledeforeldre.no/sykehjem.)

Kommuner og sykehjem som er interesserte i å bli med i sertifiseringsordningen må gjøre seg noen refleksjoner. Er de ansatte motiverte til å gå i gang med en sertifisering, og vil det bli prioritert hos ledelsen? Våre erfaringer tilsier at det er avgjørende at både leder for sykehjemmet og kommuneadministrasjonen engasjerer seg i livsgledearbeidet.

For beboerne innebærer [å bo på et Livsgledehjem] at de får en mer meningsfull hverdag. Det må være godt at den som kommer på jobb kjenner til hva som gir deg glede, og hva som ikke gjør det. Vi ser en ”vinn vinn” når det kommer til søvn, matlyst og livsglede hos våre beboere. Ikke alle beboere er det like lett å finne aktiviteter for, fordi de er så syke når de kommer til oss. Men da tenker vi alltid på at de må få tilsyn på rommet. Vi kartlegger dem godt, og ser hva som kan gi dem glede der de er.

Fagleder Ane Glærum Volle, Buran helse- og velferdssenter, sertifisert Livsgledehjem

Vil du vite mer? Ta kontakt med Lene Sødal på telefon 413 27 636 eller lene@livsgledeforeldre.no.

Logo Helsedirektoratet