Ta bølgen med oss!
Her kan du lese mer om hva et Livsgledesykehjem gjør med hverdagen for ansatte og beboere, og hva din kommune får igjen ved å bli med i ordningen.

Hva er Livsgledesykehjem?

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem et systemverktøy som hjelper sykehjemmet med å ivareta de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til beboerne sine. Ordningen gir de ansatte verktøy som gjør at de kan jobbe mer systematisk for å skape et mer meningsfullt innhold i beboernes hverdag, med fokus på det som er mulig å gjennomføre i hverdagen på sykehjemmet, uten ekstra bemanning. Målet er at den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede, og en detaljert kartlegging av hver enkelt danner grunnlaget for å kunne oppfylle ni livsgledekriterier.

Ikke et prosjekt, men langvarig endringsarbeid

Livsgledesykehjem er ikke bare ”nok et prosjekt”, men et langvarig endringsarbeid, som vi erfarer at har positiv innvirkning på både holdninger, metoder og arbeidsmiljø på sykehjemmet. Det er også et godt styringsverktøy som gjør det enklere å komme i mål med lovpålagte krav fra myndighetene (som for eksempel forskrift om internkontrollVerdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften). Videre er Livsgledesykehjem en av Stortingets hovedstrategier for økt frivillighet (jf. Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg). Livsgledekriteriene berører dessuten områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer. Sertifiseringsordningen kan med andre ord knyttes til punkter i lover og forskrifter som skal sikre et godt tjenestetilbud.

Forankring på alle nivå

Ønsker kommunen å delta, skal det gjøres et vedtak om deltakelse på politisk nivå for å sikre eierskap og forankring. For at sertifiseringsarbeidet skal fungere godt, må også leder for sykehjemmet og kommuneadministrasjonen engasjere seg, og ledelsen må være bevisst på at det dreier seg om en langsiktig satsing. Livsgledearbeidet bør implementeres i kommunens øvrige utviklingsarbeid innen helse og omsorg, og settes i sammenheng med eksisterende verktøy som Demensomsorgens ABC/VIPS og lignende. Det er kommunen som inngår den overordnede avtalen med Livsglede for Eldre; forankring i ledelsen på alle nivå er helt nødvendig for at prosessen skal lykkes. Livsgledesykehjem er forankret hos Helsedirektoratet.

For oss har ordningen gjort det mulig å organisere tjenestene på en systematisk og kvalitativt bedre måte enn vi gjorde før vi ble med i Livsgledesykehjem. I og med at øverste ledelse i kommunen  har anerkjent sertifiseringsordningen fra starten av, så har vi hele tiden ledelsen bak oss for de endringene som er foretatt.

Avdelingsleder Frøydis Høyem, Hamborgstrøm bo- og servicesenter, sertifisert Livsgledesykehjem

Utrulling

Den nasjonale utrullingen av sertifiseringsordningen skjer i samarbeid med Helsedirektoratet, basert på geografi. Slik bygger vi regionnettverk, og gjør ordningen robust. Målet vårt er at minst 50 % av landets kommuner skal ha fått tilbud om livsgledesertifisering av sine sykehjem innen 2020. Vi avholder oppstart av nye sykehjem to ganger årlig. Ved oppstart må finansieringen være på plass og livsgledekonsulenten være ansatt (i prosentstilling). Les mer om de økonomiske aspektene og livsgledekonsulenten i Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, som kan lastes ned på livsgledeforeldre.no/sykehjem.) Vi anbefaler å søke Fylkesmannen om kommunalt innovasjons- og kompetansetilskudd for hjelp til finansiering av Livsgledesykehjem.

Kommuner og sykehjem som er interesserte i å bli med i sertifiseringsordningen må gjøre seg noen refleksjoner. Er de ansatte motiverte til å gå i gang med en sertifisering, og vil det bli prioritert hos ledelsen? Våre erfaringer tilsier at det er avgjørende at både leder for sykehjemmet og kommuneadministrasjonen engasjerer seg i livsgledearbeidet.

For beboerne innebærer [å bo på et Livsgledesykehjem] at de får en mer meningsfull hverdag. Det må være godt at den som kommer på jobb kjenner til hva som gir deg glede, og hva som ikke gjør det. Vi ser en ”vinn vinn” når det kommer til søvn, matlyst og livsglede hos våre beboere. Ikke alle beboere er det like lett å finne aktiviteter for, fordi de er så syke når de kommer til oss. Men da tenker vi alltid på at de må få tilsyn på rommet. Vi kartlegger dem godt, og ser hva som kan gi dem glede der de er.

Fagleder Ane Glærum Volle, Buran helse- og velferdssenter, sertifisert Livsgledesykehjem

Vil du vite mer? Ta kontakt med koordinator for sertifiseringsordningen, Lene Sødal, på telefon 413 27 636 eller lene@livsgledeforeldre.no. Vil dere bli med på neste oppstartsrunde, må vi vite det innen 31. desember 2016.

Logo Helsedirektoratet