Arendal kommune innovasjonMer aktive og våkne beboere som deltar i aktiviteter som interesserer dem, som spiser hyppigere og som har varierte dager med sosialt samvær, er noen av endringene vi registrerer etter at Solhaug sykehjem, som det første på Sørlandet, ble livsgledesertifisert i 2014. 

Eldreomsorgen i Norge er i endring. For bare noen få år siden var det å få sykehjemsplass ensbetydende med at man var sikret å få dekket sine behov for mat, hvile, pleie, hygiene m.m., og det var dette som var helsearbeidernes viktigste oppgaver. De siste årene har det skjedd en radikal endring i oppfatningen av hva som er god eldreomsorg. I Arendal legger vi stadig mer vekt på å gi pleietrengende eldre som bor på sykehjem mening og livsglede i hverdagen gjennom ulike aktiviteter.

I samarbeid med Stiftelsen Livsglede for Eldre, har det ene bo- og omsorgssenteret etter det andre i Arendal kommune jobbet systematisk for å bli livsgledesertifisert. Færvik Bo- og omsorgssenter ble sertifisert i 2014, Nyskogen og Røed ble sertifisert høsten 2016, og Saltrød BOS våren 2017.

Vi jobber etter filosofien om at beboeren skal være i sentrum og gis et verdig liv og en fredfull avslutning når behandling ikke lenger er mulig. Stedet skal oppleves som et hjem for beboerne, der den enkeltes ressurser og rest-funksjoner skal opprettholdes lengst mulig i et aktivt og tilrettelagt miljø. Mestring skal legges til grunn i all planlegging og aktivitet og Livsglede for Eldre skal være et virkemiddel. Kriteriene i livsgledekonseptet medvirker til medborgerskap, samspill med brukere, pårørende og nærmiljø/frivillige og tilhørighet. Det er ikke bare beboere som nyter godt av det økte fokuset på livsglede. Vi erfarer at også pårørende oftere tar beboerne med på tur og i større grad deltar på pårørendemøter. Det har også blitt lettere å rekruttere frivillige til å bidra inn i hyggelig aktiviteter som bakerovn på hjul, konserter og sykkelturer.

Kommunens medarbeidere melder om økt arbeidsglede, mer vi-kultur blant kolleger og mer fokus på gode løsninger. Mange helsearbeidere opplever rom for å kunne gi beboerne et bredere tilbud, og at de får bruke et større spekter av fagkompetansen sin. Livsglede for eldre skaper livsglede for flere!

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Innovasjon Arendal sin nettside; www.innovasjonarendal.no

Tekst og foto: Elisabeth Nærestad