jon-helgheim

Jon Helgheim, leder av Helse, Sosial og Omsorgskomiteen i Drammen

Gratulere Hamborgstrøm bo-og servicesenter med livsgledesertifisering av sykehjemmet, det første livsgledesykehjemmet i Drammen. Resten av sykehjemmene er også i prosess. Livsglede For Eldre er en stiftelse som har utviklet en sertifiseringsordning for å øke trivselen og gi innhold i hverdagen på sykehjem. De har laget 9 hovedkriterier for å bli sertifisert, men kanskje enda viktigere er det fokuset livsglede får under sertifiseringsprosessen og i arbeidet videre, blant ansatte, beboere, pårørende, frivillige med fler. Stiftelsen har vært hjelpsom med tips og råd, men også stilt strenge krav under prosessen.

Det er ingen tvil om at livsgledekonseptet har ført til verdifulle kvalitetsforbedringer for beboerne på sykehjem – og det er imponerende å se kreativiteten, innsatsen og respekten for enkeltmennesket som blir utvist ved sykehjemmene i Drammen.

Det kanskje beste med livsgledekonseptet, er å sikre at hver og en av beboerne blir sett som enkeltindivid, med egne individuelle behov, interesser og oppfatning av hva som gir livsglede. Det ligger mye grundig og systematisk arbeid bak det Hamborgstrøm nå har oppnådd. De har vist stort engasjement og synliggjort hvordan det er mulig å lykkes – ikke minst på grunn av mange gode ansatte, pårørende og samarbeidspartnere.

Livsgledekonseptet har vist seg å ha store ringvirkninger og økt trivsel blant beboerne, også utover livsgledeaktivitetene i seg selv:

  • Ernæring – Flere beboere får bedre ernæringsstatus på grunn av økt trivsel, mer aktivitet og bedre tilrettelegging for den enkelte i måltidene.
  • Pårørende – Mange pårørende har behov for å gi positive tilbakemeldinger fra opplevelser med sine på sykehjemmet.
  • Arbeidsmiljø – Mange ansatte gir tilbakemelding om at livsgledeaktivitetene og beboernes reaksjoner virker positivt inn på arbeidsmiljøet.
  • Rekruttering av frivillige har økt.
  • Eldre som bor i nærområdet til sykehjemmet kan også delta i aktiviteter.
  • Videregående skole og Høgskolen har satt livsglede på timeplanen, trukket det inn i fagene og ute i praksis på sykehjemmene.
  • Barnehager bidrar med barn og voksne på forskjellige aktiviteter på sykehjemmene.

Det er nå mange kommuner i Norge som følger med på hva sykehjemmene i Drammen har skapt til nå og hvordan vi lykkes framover. Drammen har blitt utstillingsvindu for livsgledekonseptet – og flere kommuner er inspirert til å følge etter. Dette betyr ikke at vi ikke har utfordringer i Drammen, for det har vi. Likevel er det gledelig å se at vi takket være dedikerte ledere og ansatte i Drammen kommune kan lykkes med mye.

Som leder av Helse, Sosial og Omsorgskomiteen i Drammen ønsker jeg å takke alle som har bidratt på veien så langt og ønsker lykke til videre.

Tekst: Jon Helgheim

 

Til info: 9 sykehjem i Drammen kommune er i prosess for å bli sertifisert Livsgledesykehjem. Pr. dd. er 7 av disse blitt sertifisert.