DIGI-venn forhindrer digitalt utenforskap

DIGI-venn

Digitaliseringen innebærer at flere tjenester innenfor det offentlige og private krever større grad av selvbetjening, det vil si at vi må logge oss inn og finne frem i en digital løsning. Der skal det utføres oppgaver, finne frem til riktig sted for å kunne utføre oppgavene.
I tillegg skal innbyggerne ha et bevisst forhold til at innhold, personopplysninger, kodebrikke, BankID app, passord og helseopplysninger ivaretas.

DIGI-venn – Et nasjonalt konsept
En Digi-venn, en elev/student med yrkesfaglig utdanning innen helse- og sosialfag veiledes i digitale verktøy og tjenester som kan bidra til å forhindre digitalt utenforskap.
Veiledningen av bydelens/kommunens innbyggere som står i fare for å falle utenfor digitalt skjer på lokale, faste møteplasser i trygge rammer.
Elever, faglærer, seniorveileder el. annen representant fra kommune/bydel bidrar til involvering og kompetanseoverføring.
Et lavterskeltilbud hvor målet er å tilføre lokalmiljøet økt interesse og trening på digitale flater som kan bidra til økt mestring for mange.
Bidragsytere og samarbeidspartnere knyttes til prosjektet hvor vi sammen utformer veiledere som til enhver tid er oppdaterte ved å legge veilederne digitalt.

Tidl. finansminister og stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen deltar i prosjektet. Han ser verdien av at samhandling skjer gjennom generasjonsmøter. «- Vi har fått en offentlig og privat velstand mange andre bare kan drømme om. Det handler om arven vi har fått, om å føre den videre, sier Johnsen» Foto: Tone Haraldsen, Prosjektleder DIGI-venn

Bakgrunn –
DIGI-venn overfører teknologikompetanse
Høsten 2020 startet Vågå og fem andre kommuner prosjektet Digi-venn, som en del av velferdsteknologisatsingen i regionen.
Digi-venn-modellen ble innført som et viktig tiltak mot ensomhet med mål om å bidra til overføring av digital kompetanse fra ungdom til eldre gjennom generasjonsmøter.
I utprøvingsperioden fikk brukerne låne et digitalt hjelpemiddel – en KOMP– der de fikk inn bilde, meldingar og kunne ha videosamtaler med venner og familie.
Bakgrunnen for Digi-venn – les mer her!

Verktøy for mange
Digi-venn er også et godt verktøy som gjør veiledningen personsentrert, man oppnår økt brukermedvirkning og ivaretar mange punkter i lover og forskrifter som forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.

Det bryter ned barrierer mellom sektorer, og bidrar til å forbedre folkehelsen på tvers av generasjoner. Målet er å skape vinn-vinn-situasjoner og omsorgsfulle nabolag, og samtidig bidra til å operasjonalisere FNs bærekraftsmål.

Les mer i avsnittene under.

Ideen bak

«Digi-venn»
Som ein del av Covid-19 pandemien vart det utlyst midlar frå Helsedirektoratet til å setja i gang tiltak for å førebyggja einsemd og passivitet blant eldre. Vi søkte midlar til eit underprosjekt, saman med Nord-Gudbrandsdal Vidaregåande skule og Karriere Oppland Gudbrandsdal og HelseInn. «Digi venn» prosjektet er ein opplæringsmodell for overføring av kompetanse frå ungdom innan helsefag i den vidaregåande skulen til eldre. Samtidig som det er ein arena for å oppretthalde og opprette nettverk digitalt for å forebygge isolasjon under pandemien. Dette prosjektet er noko forsinka grunna pandemien.


Årsmelding 2020 – Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Innlegg/artikler/presse
Ungdom bidrar til mindre ensomhet blant eldre
DIGI-venn går nasjonalt
Presentasjon DIGI-venn prosjekt
Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

 

 

Digi-venn satt i system

 

Målgruppene

En langsiktig satsing i kampen mot digitalt utenforskap

Hvem kan bli med

Digi-venn konseptet er landsdekkende.
Målet er å få til et tverrfaglig samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor for å utforme veiledere som kan bidra til at flere seniorer og eldre kan fortsette å bruke digitale tjenester.
For å få til dette må det utabeides veiledere som er tydelige og enkle. Det stilles krav til universell utforming av veilederne slik at veiledningen gjennom en DIGI-venn kan skje uavhengig språk og kognitive utfordringer.
Brukermedvirkning vil bidra til god forståelse i de ulike prosessene.
Elever ved yrkesutdanningen helse og oppvekst over hele landet vil kunne bidra til å spre digital kunnskap gjennom trygg veiledning på lokale møteplasser i Norge.
Et samarbeid med representanter fra kommune og bydel vil bidra til at de som har størst behov for veiledning nåes gjennom personlig oppfølging.
De gode eksisterende lokale møteplassene som enten er tilknyttet bydel, kommune eller frivillige organisasjoner vil være naturlig å benytte til faste, fysiske veiledningsmøter.

Gjennom generasjonsmøter oppstår samhandling, respekt og læring.

Ta kontakt med
Tone Haraldsen
Prosjektleder Digi-venn
E-post: tone.haraldsen@livsgledeforeldre.no
Mobil: 400 34 704

Her forteller Henriette Brustuen om sin erfaring i det å være DIGI-venn når prosjektet startet opp i Nord-Gudbrandsdal

 

?

 

Veiledere digitale verktøy og tjenester

Godkjente veiledere

BankID – bankid.no – ditt digitale jeg

Norsk Helsenett – helsenorge.no – din helse på nett

Digi-venn i ditt fylke:
Agder
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Troms og Finnmark
Trøndelag
Vestland
Viken
Vestfold og Telemark

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)

Kristiansand: Markensgate 35 , 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karl Johans gate 19, 0159 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2020 Livsglede for Eldre