Livsgledekonferansen 28. – 29. mars 2023: sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn!

På Livsgledekonferansen 2023 ønsker vi å spre kunnskap om hvordan man skaper inkluderende lokalsamfunn og personsentrert omsorg for eldre gjennom mangfold, generasjonsmøter og frivillighet. På programmet står både innlegg fra og panelsamtaler med representanter fra blant annet politikk, forskning, eldreomsorg, frivillighet, utdanning og interesseorganisasjoner og andre som jobber med å skape livsglede for eldre i sin hverdag.

Livsgledekonferansen arrangeres 28. og 29. mars 2023 på Scandic Hell, og er et samarbeid mellom Livsglede for Eldre, Pensjonistforbundet og Norske Kvinners Sanitetsforening. Målgruppen er ansatte i eldreomsorgen og kommunen, frivillige og frivillige organisasjoner, barnehager, skoler og alle andre som jobber for å skape gode lokalsamfunn gjennom personsentrert eldreomsorg, frivillighet og generasjonsmøter. Programmet har tett sammenheng med livsgledefokus for Livsgledehjem i 2023, som er #livsgledemangfold. Det er mulig å melde seg på både en og to dager.

 

Program livsgledekonferansen 2023 (med forbehold om endringer)

Våre med-arrangører

Norske Kvinners Sanitetsforening er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår. NKS er Norges største kvinneorganisasjon, og en av Norges største humanitære organisasjoner. Den er åpen for alle uansett kjønn.

Les mer på Sanitetskvinnene.no

Pensjonistforbundet er en landsomfattende medlemsorganisasjon som kontinuerlig jobber for at pensjonister skal får en så god alderdom som mulig. De har over 240 000 medlemmer og 750 lokalforeninger, og finnes over hele landet.

Les mer på Pensjonistforbundet.no

Medvirkende

Bente Lund Jacobsen

Bente Lund Jacobsen er eldreombud og taler eldres sak overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter. Eldreombudet er til for at eldres behov skal få økt oppmerksomhet og bli satt på dagsordenen overalt. Hovedoppgaven er å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder og følge med på situasjonen for eldre. “En vaktbikkje og trekkhund”, som Lund Jacobsen selv beskriver eldreombudets rolle.

Wenche Halsen

Wenche Halsen er leder av Senteret for et aldersvennlig Norge. Gjennom de fem innsatsområdene i Nasjonalt program for aldersvennlig Norge jobber de for at eldre skal kunne holde seg aktive, ha medvirkning og bli involvert, kunne bidra med sine erfaringer og ressurser, og ha en aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. Gjennom samarbeid, bevisstgjøring og tilrettelegging skal vi sammen jobbe langsiktig for å skape et aldersvennlig samfunn.

Lars Martin Myhre

Lars Martin Myhre har gjennom mange år satt kraftige spor etter seg i “den norske sangboka” etter en lang karriere bak seg i norsk musikkliv. Den mangfoldige artisten, komponisten og musikeren har vunnet flere Spellemannpriser og mange andre priser for sine musikalske evner. Myhre har selv erfaring fra frivilligheten og eldreomsorgen, og bidrar med musikk, underholdning og inspirasjon på Livsgledekonferansen.

Susanne Solvi Fagerbakke

Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Gjennom etterutdanninger, ulike arrangementer og forsknings- og utviklingsarbeid arbeider Verdighetsenteret for at sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom, og har særkompetanse på områder som samarbeid mellom kommunen, nærmiljøet og frivillig sektor.

Steinar Krokstad

Steinar Krokstad er professor i sosialmedisin, og har vært involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han har ledet HUNT forskningssenter, og vært med å etablere Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og leder Folkehelsealliansen i Trøndelag. På Livsgledekonferansen forteller Krokstad om hvordan ABC-konseptet Hodebra kan fremme mental sunnhet i hele befolkningen.

Siri R. Brustad

Siri R. Brustad er rådgiver og prosjektleder hos Nasjonalforeningen for folkehelsen, en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. De fire siste årene har hun jobbet som koordinerende ressurs i Demenssatsing Trøndelag, en samordnet innsats om mål, strategier og tiltak i Demensplan 2025 i samarbeid med Statsforvalteren og USHT. På konferansen forteller hun om hvordan Nasjonalforeningen skaper livsglede i et lokalsamfunn. For ingen skal møte demens alene!

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe er politiker (H) og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Han er opptatt av at eldre skal få leve gode og meningsfulle liv, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av Høyres plan for et aldersvennlig samfunn. På Livsgledekonferansen forteller Svardal Bøe om hvordan samarbeid og samhandling, god planlegging, økt kunnskap, tilrettelegging, aktivitet og fellesskap kan bidra til at vi utvikler et samfunn det er godt å bli eldre i.

Tove Elise Madland

Tove Elise Madland er politiker (Ap) og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Hun er opptatt av at alle skal få være en del av et godt og inkluderende nærmiljø. Å ha en tilhørighet til lokalsamfunnet og føle seg nyttig er viktig for oss alle, både unge og eldre. På Livsgledekonferansen forteller Madland om hvilken betydning generasjonsmøter har for å kunne utvikle gode og inkluderende lokalsamfunn, og hvilken rolle dette spiller i arbeidet med Bo trygt hjemme-reformen.

Ingrid Rosendorf Joys

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), en paraplyorganisasjon som jobber for at tros- og livssynssamfunn skal bli behandlet likt. De jobber også med religions- og livssynsdialog som konfliktforebyggende og tillitsskapende tiltak. STLs sammensetning og arbeid er unikt på verdensbasis. På Livsgledekonferansen deler Joys kunnskap, erfaringer og perspektiv som hjelper oss med å ta vare på og vise forståelse i møte med mangfoldet i samfunnet. Foto: Alf Simensen, Vårt Land.

Janne Bromseth

Janne Bromseth er områdeansvarlig for eldreomsorg i FRI, og har forsket på skeiv aldring. De siste årene har Bromseth hatt et særlig fokus på eldreomsorg i prosjektet Nasjonalt kompetanseløft om eldre og seksuell helse, og boken Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv. Boken er bygd på studier av eldre skeives aldringsvilkår, og bidrar til å øke kompetansen om eldre skeive personers behov, slik at vi kan skape en inkluderende eldreomsorg hvor skeive blir møtt med kunnskap, respekt og omsorg når de kommer på helsehus eller flytter til langtidshjem.

Michelle Grude Heggen

Michelle Grude Heggen er rådgiver for Leve hele livet i Norges Frivilligsentraler, som jobber etter visjonen “sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn”. Deres arbeid retter seg mot flere målgrupper, men seniorene er kanskje den største. Med 480 frivilligsentraler rundt i hele landet, gjør Norges frivilligsentraler en stor forskjell i mange nærmiljø. Gjennom frivilligsentralene skapes aktivitet, folk opplever samhold, å være til nytte og får tilhørighet til lokalsamfunnet.

Hanne Løvrød Granheim

Hanne Løvrød Granheim er “kulturminister” i Oppdal kommune, og et fyrverkeri av et menneske som får ting til å skje. Hun er opptatt av å se mennesket som en helhet og ressurs, og sørger gjennom kreativitet, faglighet og engasjement for at eldre kan delta på aktiviteter både til latter og tårer. I sitt arbeid ser hun viktigheten av å ta seg tid til øyeblikkene som oppstår i de nære samtalene, og hvor stor betydning det har for å redusere angst og uro for temaer som alderdom, sykdom og død. På Livsgledekonferansen deler hun erfaringer og kunnskap som vi alle kan dra nytte av.

Grethe Duesund

Grethe Duesund er livsgledekonsulent i Notodden kommune, og har etter mange år som sykepleier bred erfaring med ulike måter å skape et godt nærmiljø på. Som lærer på yrkesfaglig videregående skole så hun tidlig verdien av å la elevene praktisere faget i møte med eldre. Hun er brennende engasjert i lokalsamfunnet, og en unik ressurs som legger til rette for samarbeid mellom generasjoner, organisasjoner og virksomheter. På Livsgledekonferansen deler Duesund kunnskap og erfaringer om hvordan man kan utvikle et lokalsamfunn som alle trives i.

Per Gunnar Disch

Per Gunnar Disch er førstelektor ved Senter for omsorgsforskning, sør ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har i en årrekke forsket på tjenesteutvikling i omsorgsektoren. På konferansen setter han søkelys på hvordan tros- og livssynsutøvelse kan ivaretas i omsorgstjenesten, på bakgrunn av rapporten «En livssynsåpen helse- omsorgstjeneste? En studie av hvordan tjenestemottakernes muligheter til tros- og livssynsutøvelse ivaretas i den kommunale helse- og omsorgstjenesten».

Jon L. Gjemble

Jon L. Gjemble er leder i Skogn Pensjonistlag, og en mann som får til mange aktiviteter i nærmiljøet – alt fra å lede datastuer til å arrangere fallforebyggende trening for eldre. Han deltar i panelsamtale på Livsgledekonferansen, og bidrar med et bredt perspektiv på hvordan vi kan inkludere flere eldre i Hodebra-aktiviteter.

Iselin Vistekleiven

Iselin Vistekleiven er prosjektleder for Smart Velferdsregion Nord-Gudbrandsdal og gründer av DIGI-venn, som er et konsept for inkludering av eldre i digitale verden. Digivenn motvirker ensomhet og bruker moderne kommunikasjonsteknologi for å knytte eldre tettere sammen med venner og familie. På Livsgledekonferansen forteller hun om hvordan generasjonsmøter kan brukes til kompetanseoverføring, relasjonsbygging, mestring og glede.

Rigmor Kristoffersen

Rigmor Kristoffersen er leder i lokalforeningen Livsglede for Eldre Hitra og ansatt i hjemmetjenesten i kommunen. Livsgledeforeningen har arrangert et stort spenn av aktiviteter for eldre, hvor mange frivillige og hele nærmiljøet er blitt involvert. På livsgledekonferansen forteller hun om Øylekene, som er et resultat av godt samarbeid, felles innsats og inkludering.

Steinar Sørli

Steinar Sørli er leder i Ytterøy Pensjonistlag og har blant annet startet et snekkerprosjekt for å få økt aktivitet blant eldre menn. Dette har resultert i produksjon av bord og benker til Ytterøyparken, og ikke minst felleskap, mestring og sosial inkludering. Sørli forteller om prosjektet og erfaringene til Ytterøy Pensjonistlag i forbindelse med prosjektet.

Maren Lie Malmo

Maren Lie Malmo er lærer og grunder bak nettstedet malimo.no. Maren og hennes team brenner for et menneskeorientert læringssyn; jo bedre du har det, jo mer lærer du. På konferansen deler hun sine tanker om læring i et livsløpsperspektiv, og snakker om aktiviteter som barnehagebarn og skoleelever kan gjøre både før og under generasjonsmøter.

Arne Harald Foss

Arne Harald Foss er prosjektleder i Livsglede for Eldre, og jobber med utviklingen av et digitalt kartleggingsverktøy som skal gjøre hverdagen for eldre fylt med aktiviteter og personsentrert omsorg. På Livsgledekonferansen har vi gleden av å ha Arne Harald som konferansier. Han knytter sammen programmet med sitt lune humør og blide sinn, og bidrar til at vi alle får en god opplevelse som deltakere.

Ta bølgen med oss!

 

-2022 Livsglede for Eldre

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etg.), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Karls Johans gate 19 (4. etg.), 0159 Oslo 

Org. nr: 991 324 518
www.livsgledeforeldre.no