Masteroppgave: Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? En kvalitativ studie av Mona S. JohannessenHva motiverer til frivillig innsats på livsgledehjem?

For å rekruttere og følge opp frivillige på en god måte, er det viktig å forstå hva som motiverer til frivillig innsats. Som en del av en mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre leverte Mona Stenhaug Johannessen i vår oppgaven Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem: en kvalitativ studie. Johannessen intervjuet elleve frivillige for å få innsikt i hva som motiverte dem til å gjøre en innsats for beboere på livsgledehjem, og deler hovedfunnene i tre kategorier: livsglede for frivillige, kompetanse og å bli sett og fulgt opp. Her oppsummerer vi kort funnene Johannessen gjorde.

Livsglede for den frivillige

Å gjøre en forskjell for beboerne var den største motivasjonsfaktoren for de frivillige. Flere av dem opplevde at eldre som hadde mistet språket plutselig kunne synge med når de spilte av musikk som den eldre kjente fra sine yngre dager. Dette var svært rørende og til stor glede. Det var også viktig å få mulighet til å bli bedre kjent med interessene til de eldre og hva de hadde gjort tidligere i livet, hva de likte å gjøre nå og hvilke historier de kunne fortelle.

Det å være i et sosialt fellesskap sammen med andre frivillige var også en motiverende faktor. De satte pris på å ha noen å dele erfaringer og tanker med, og likte godt fellesskapet som oppstod de frivillige i mellom.

Kompetanse

Det var også viktig at de frivillige fikk bruke egne ressurser og egen kompetanse. Noen påpekte at det var viktig å kartlegge den frivilliges kompetanse og ressurser for å vite hva den frivillige kunne bidra med. Der det var lagt rette til for at de frivilliges ressurser ble utnyttet, genererte det til økt trivsel og motivasjon hos de frivillige. Samtidig var det flere som også gjerne ville lære noe nytt og bli utfordret. Flere så behov for å øke sin kompetanse innen eldreomsorg, og hadde derfor deltatt på kurs om førstehjelp, demens og hjerneslag. Dette trygget dem i rollen som frivillige, og mange av dem kunne tenke seg å lære mer gjennom slike kurs.

Å bli sett og fulgt opp

Hvordan de frivillige ble fulgt opp hadde også stor betydning for motivasjonen. De hadde behov for å bli sett, både av frivilligkoordinatoren og andre ansatte på livsgledehjemmet. En liten kommentar kunne være alt som skulle til; ”så  hyggelig å se deg” var ofte nok til at den frivillige følte seg sett. De frivillige hadde stor tillit til frivilligkoordinatoren, og mente at kontakten med henne var viktig for dem. Mange påpekte samtidig at det å bli avvist var svært demotiverende. Å ikke bli sett og fulgt opp av ledelsen kunne gjøre at de frivillige ble i tvil om de mestret oppgavene sine godt nok, og om det egentlig var behov for dem på livsgledehjemmet.

Ikke minst understreket de frivillige viktigheten av god rolleavklaring, slik at de visste hva de skulle gjøre når de kom på besøk. De påpekte at de hadde mange forskjellige typer oppgaver på livsgledehjemmet, og at en tydelig avklaring på forhånd var positivt både for frivillige, beboere og ansatte.

Johannesens masteroppgave gir oss innsikt i noen vesentlige motivasjonsfaktorer. I disse dager gjennomfører dessuten Livsglede for Eldre en erfaringskartlegging blant frivillige ved livsgledehjem. Johannesens masteroppgave og vår egen kartlegging gir oss innsikt som vil bidra til at vi kan legge enda bedre til rette for frivillighet i eldreomsorgen.