Halsen sykeheim er det første livsgledehjemmet i Stjørdal. Vi får håpe at flere følger etter, skriver Martha R. Berbu i denne artikkelen i bladet.no


Skjermdump fra bladet.no

 

Godt igang
Halsen Sykehjem ble sertifisert i 2020, og har allerede kontakt med fire barnehager, ungdomsskole og videregående skole. De har lagt til rette for sang, musikk og kultur for beboerne, og sørger for god kontakt med de pårørende.
Les full artikkel i Bladet.no

Livsgledehjem
Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk.

Systemverktøy for å ivareta psykososiale behov
Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, hver eneste uke, uavhengig av hvem som er på jobb. Slik oppnår kommunen bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse. I eldrereformen Leve hele livet leser vi at Livsgledehjem «skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette aktivitet og gode opplevelser for den enkelte i system».

Verktøy for ledelsen
Livsgledehjem er også et godt lederverktøy. Til grunn for arbeidet ligger en grundig kartlegging av hver beboer, individuelle kalenderplaner og konkrete prosedyrer og rutiner i internkontrollen. Slik blir tjenesten mer personsentrert, man oppnår økt brukermedvirkning og ivaretar mange punkter i lover og forskrifter som forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestenverdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.